ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sewer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sewer, *sewer*,

-sewer- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The sewer lines run under this neighborhood, too, Doctor.ท่อระบายน้ำทิ้งของบ้านเขา ก็ไหลผ่านบริเวณใกล้เคียงนี้ด้วย คุณหมอ
There's a sewer grate right under the van.มีตะแกรงท่อระบายน้ำ ข้างล่างตรงที่รถตู้จอด
See these sewer grates around here?เห็นท่อระบายน้ำที่อยู่บริเวณรอบๆนี้ไหม
[Stottlemeyer] Officer, take a look in that sewer grate.เจ้าหน้าที่ ไปดูตรงท่อระบายน้ำสิ
Somewhere on the other side of this wall is the main drainage pipe to the prison's old sewer system.สักที่หลังกำแพงนี้คือท่อระบายน้ำ ต่อไปถึงระบบระบายของเสียอันเก่า สักที่หลังกำแพงนี้คือท่อระบายน้ำ ต่อไปถึงระบบระบายของเสียอันเก่า
Including the Han River sewer map.รวมแผนที่ท่อระบายน้ำแม่น้ำฮาน
I got it from a civil servant who knows the sewer system.ได้มาจากพวกเจ้าหน้าที่นั่นแหล่ะ ใครที่ไหนจะมามีระบบท่อระบายน้ำ
Stop complaining! Put your time into searching another sewer instead.หยุดพูดได้แล้ว เอาเวลาไปหาตามท่อจะดีกว่า
Yes, he says his daughter is in a sewer near Won-hyo bridge.ใช่,เขาบอกว่าลูกสาวคุณ อยู้ในท่อน้ำใกล้สะพานวอนฮโย
Yes, he says his daughter is in a sewer near Won-hyo bridge.ใช่ ลูกสาวผม.. อยู่ใกล้ท่อระบายน้ำ ใต้สะพานวองโฮ
Hey,what if somebodyfinds that sewer done there or a stormwashes the salt away?ถ้ามีใครเจอท่อข้างล่างนั่น หรือพายุล้างเกลือออกล่ะ?
[Radio] Sheriff, we have report of a small gas explosion in the sewer on 16th Street, do you copy?นายอำเภอ เรามีรายงานแก๊สระเบิดเล็กน้อย ในท่อระบายน้ำใต้ถนนสาย 16

-sewer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上下水道[じょうげすいどう, jougesuidou] (n) water and sewer services
下水板[げすいいた, gesuiita] (n) wooden sewer covers
下水管[げすいかん, gesuikan] (n) sewer pipe
合流渠[ごうりゅうきょ, gouryuukyo] (n) combined sewer

-sewer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างเย็บ[n. exp.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
หนูบ้าน[n. exp.] (nū bān) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
หนูนอร์เวย์[n. exp.] (nū Nøwē) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
หนูสีน้ำตาล[n. exp.] (nū sī nāmtā) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
หนูท่อ[n. exp.] (nū thø) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]
ท่อน้ำทิ้ง[n. exp.] (thø nām thi) EN: drain ; sewer FR: tuyau d'évacuation (des eaux sales) [m]
ท่อระบายน้ำ[n. exp.] (thø rabāi n) EN: drainage pipe ; drain ; sewer FR: égout [m] ; tuyau d'évacuation [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sewer-
Back to top