ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-seasonal-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น seasonal, *seasonal*,

-seasonal- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Amity Boat Rental Yard's opening early to prepare for the annual seasonal rush.ย่านเรือเช่าของอามิตี้เปิดกันเเต่เนิ่น... เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวประจําปี
Especially starting the next month, a seasonal rain front will...โดยเฉพาะเมื่อเริ่มเดือนใหม่ แนวฝนตามฤดูจะ
Now, to some extent, there has always been seasonal melting and mouIins have formed in the past, but not Iike now.แม้ว่าในบางพื้นที่จะมีการละลายตามฤดูกาลอยู่แล้ว และมีปล่องน้ำก่อตัวขึ้นในอดีต แต่ไม่เหมือนกับตอนนี้
Not to mention the thousands of locals mixing with seasonal workers.ไม่ต้องพูดถึงจำนวนคนนับพัน ในฤดูการนี้
That's way out of the seasonal batting average.เกินสถานการณ์ปกติไปมากเลยนะ
So for seasonal flu, that's usually about one.สำหรับไข้หวัดตามฤดูกาล/N ไม่น่าจะเกิน1คน
Using these mirrors, we can re-create the seasonal offset.โดยใช้กระจกเหล่านี้ เราอาจทำเทียมแดดฤดูอื่นได้
It's actually therapy for seasonal affective disorder.จริงๆ แล้วมันเป็นการบำบัด อารมณ์แปรปรวนเนื่องจากฤดูกาล
That's a Seasonal Creep and Crawl.นั่นเป็นฤดูกาลคืบคลานและ
I mean, who comes to an island in winter looking for seasonal work?ฉันหมายถึง คนที่มาที่เกาะช่วงหน้าหนาว หางานประจำฤดูน่ะ ?
This is just a seasonal trifle, not unlike yourself.นี่มันแค่เรื่องไร้สาระเท่านั้น ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเรา
He was a seasonal truck driver for a logging company.เขาเป็นคนขับรถบรรทุกให้บริษัทไม้ซุงเป็นบางครั้ง

-seasonal- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花粉症[huā fěn zhèng, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄓㄥˋ, 花粉症] hay fever; seasonal allergic rhinitis
时蔬[shí shū, ㄕˊ ㄕㄨ, 时蔬] seasonal vegetables

-seasonal- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine
シーズナリティ[, shi-zunaritei] (n) seasonal adjustment (to prices, etc.); seasonality
上生菓子[じょうなまがし, jounamagashi] (n) high-grade Japanese fresh confections (usu. colorful sculpted mochi in seasonal designs around bean paste)
吹き出し[ふきだし, fukidashi] (n) (1) blowoff; blowing; venting; (2) speech balloons (in a comic strip); speech bubble; (3) blowing (of a seasonal or climatic wind)
回遊;回游[かいゆう, kaiyuu] (n,vs) (1) (回遊 only) excursion; round trip; (2) seasonal migration (of fish, etc.)
[き, ki] (n) (1) season; (2) seasonal word or phrase (in haiku); (3) (See 一季・2,半季・1) year
季寄せ[きよせ, kiyose] (n) (See 歳時記) dictionary of seasonal words (for haiku and haikai)
季節の便り;季節のたより[きせつのたより, kisetsunotayori] (n) season's tidings; seasonal letter
季節労働者[きせつろうどうしゃ, kisetsuroudousha] (n) seasonal laborer; seasonal labourer
季節変異[きせつへんい, kisetsuhen'i] (n) seasonal variation
季節性情動障害[きせつせいじょうどうしょうがい, kisetsuseijoudoushougai] (n) Seasonal Affective Disorder; SAD
季節調整[きせつちょうせい, kisetsuchousei] (n) seasonal adjustment
季詞;季言葉[きことば, kikotoba] (n) (obsc) (See 季語) seasonal word (in haiku)
季語[きご, kigo] (n) seasonal word (in haiku); (P)
期間従業員[きかんじゅうぎょういん, kikanjuugyouin] (n) temporary worker; seasonal worker; worker with a fixed term contract of employment
歳時記[さいじき, saijiki] (n) almanac of seasonal words (for haiku poets)
田植え祭り;田植え祭[たうえまつり, tauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a succesful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine
衣替え(P);更衣;衣更え[ころもがえ, koromogae] (n,vs) (1) seasonal change of clothing; changing (one's) dress for the season; (2) renovation; facelift; changing appearance; (P)

-seasonal- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม้ล้มลุก[n.] (māilomluk) EN: annual plant ; annual ; seasonal plant ; herbaceous plant ; biennial plant FR:
นักขัตฤกษ์[n.] (nakkhattaro) EN: festival ; seasonal festival ; annual holiday ; celebration of a festival ; festivity FR:
ประจำฤดูกาล[adj.] (prajamreudū) EN: seasonal FR:
ตามฤดูกาล[adj.] (tām reudūkā) EN: seasonal ; according to the season FR: saisonnier ; de saison

-seasonal- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
saisonbedingt {adv}due to seasonal influences

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -seasonal-
Back to top