ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rumour-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rumour, *rumour*,

-rumour- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have you heard there's a rumour in Saint Petersburg?คุณเคยได้ยินเรื่องโจษจัน ในเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์กมั๊ย?
It's a rumour that's part of our historyข่าวลือหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเรา
Have you heard there's a rumour in Saint Petersburg?คุณเคยได้ยินเรื่องโจษจัน ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมั้ย
And B's boyfriend, Nate, rumour has it, has always had a thing for Serena.และเนทแฟนของบีน่ะลือกันว่า เขาแอบปิ๊งเซรีนามาตลอด
If a rumour spreads that he didn't take his responsibilities, then, the Marukoshi name will be damaged !ถ้าข่าวอื้อฉาวนี้แพร่ออกไปว่าฝ่ายชายไม่รับผิดชอบล่ะก็ ภาพพจน์ห้าง Marukoshi ก็จะเสียหายได้
It's just a rumour right?มันเป็นแค่ข่าวลือใช่มั้ย?
The rumour is, he talks to God.มีข่าวลือว่า เขาคุยกับพระเจ้า
There is rumour that Cenred is amassing an army.- มีข่าวลือว่าทางเซนเร็ดกำลังรวบรวมกองพล
Finally I heard a rumour about a bartender who left a body behind in a way that caught my attention-สุดท้ายฉันได้ยินข่าวลือเรื่อง บาร์เทนเดอร์ที่ทิ้งศพไว้
I didn't want the princess to suffer because of a small rumour like that.ผมไม่ต้องการให้เจ้าหญิงต้องอยู่ท่ามกลางข่าวลือที่มันไม่จริง
There is a rumour that you have taken a real patient as a mistress.มันมีข่าวลือว่าคุณ เอาคนไข้มาเป็นคุณนาย
The king felt ill and rumour began to spread that she was an evil witch, that she was bent on taking the throne for herself by poisoning the king.พระราชาประชวรหนัก ว่ากันว่านางเป็นแม่มดโฉดชั่ว นางจ้องจะครองราชบัลลังก์เสียเอง

-rumour- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ...
悪い評判[わるいひょうばん, waruihyouban] (n) unsavory rumor; unsavoury rumour
根も葉も無い噂[ねもはもないうわさ, nemohamonaiuwasa] (n) groundless rumor; groundless rumour
虚説[きょせつ, kyosetsu] (n) groundless rumor; groundless rumour
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s,vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P)

-rumour- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จรรโจษ[v.] (janjōt) EN: rumour ; rumor (Am.) FR:
จันโจษ[v.] (janjōt) EN: rumour ; rumor (Am.) FR:
โจษ[v.] (jōt) EN: rumour ; rumor (am.) ; spread by word of mouth FR: répandre une rumeur
โจษแจ[v.] (jōtjaē) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
โจษจัน[v.] (jōtjan) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
โจษจน[v.] (jōtjon) EN: spread a rumour ; spread a rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmlø) EN: rumour ; rumor (Am.) ; unfounded rumour ; dirt ; unfounded news ; unsubstantial news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.) ; racontar [m] ; rumeur infondée [f]
ข่าวเล่าลือ[n. exp.] (khāo laoleū) EN: rumour ; rumor (Am.) ; hearsay FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; ouï-dire [m] ; on-dit [m]
ข่าวลือ[n.] (khāoleū) EN: rumour ; rumor (Am.) ; hearsay FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; ouï-dire [m] ; on-dit [m]
ข่าวยกเมฆ[n.] (khāoyokmēk) EN: unfounded news ; groundless news ; rumour = rumor (Am.) FR: information non fondée [f] ; rumeur [f]
ขี้ปาก[n.] (khīpāk) EN: gossip ; idle talk ; rumour ; rumor (Am.) FR: commérages [mpl] ; rumeur [f]
กิตติ[n.] (kitti) EN: rumour FR: rumeur [f]
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: rumour ; rumor (Am.) ; report FR: rumeur [bruit] ; bruit [m]
กระจายข่าวลือ[v. exp.] (krajāi khāo) EN: spread rumours ; spread a rumour FR: répandre une rumeur
กระแสข่าว[n.] (krasaēkhāo) EN: informed sources ; dispatch ; information ; stream of information ; news rumour FR:
เล่าลือ[v.] (laoleū) EN: rumour ; rumor (Am.) ; be rumored ; be widely spoken FR:
ปล่อยข่าวลือ[v. exp.] (plǿi khāole) EN: start a rumour FR: lancer une rumeur

-rumour- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sage {f}rumor [Am.]; rumour [Br.]; myth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rumour-
Back to top