ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rhythm-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rhythm, *rhythm*,

-rhythm- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
R&B (n.) คำย่อของ Rhythm and Blues
กรับ (n.) wooden rhythm clappers
ตีกรับ (v.) beat a Thai wooden rhythm instrument
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The rhythm of production will be affected.สายพานการผลิต อาจถูกขัดจังหวะ
Work with the rhythm of music.ทำงานไปพร้อมจังหวะของดนตรี
No thanks, I'm rhythm guitar and mouth organ.ไม่ขอบคุณฉันกีตาร์และออร์แกน ปาก
"Tonight only, the Blues Brothers... genuine Rhythm and Blues Show and Revue.คืนนี้เท่านั้น บลูส บรัเดอส แท้จริง รีดึม และ บลูส โชว และ เรเฟิว
The whole rhythm section was the Purple Gangจังหวะแผนกทั้งหมดแก๊งสีม่วง
I've been working with the staff kids... on a cross between a Cuban rhythm and soul dancing.ผมปรึกษากับพวกเพื่อน ๆ พนักงานแล้ว... เราจะเต้นจังหวะคิวบา กับ โซลแดนซ์
Seven hundred little records all rock, rhythm and jazzเจ็ดร้อยบันทึกเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกเพลงร็อคจังหวะและดนตรีแจ๊ส
It's like rhythm gymnastics.มันเหมือนกายบริหารเข้าจังหวะเลย
Kat, me lady. You sway to the rhythm of me heart.แคท หวานใจจ๋า เจ้าทำให้ใจข้าเต้นตุ้บๆเลย~
Yeah, the rhythm of the game just like the rhythm of life.จังหวะของเกมก็เหมือนจังหวะชีวิต
It's hard to catch the rhythm or get into the musicจับจังหวะแล้วก็เข้าถึงเพลงได้ยาก
Got horns, trumpets Rhythm and flutesGot horns, trumpets Rhythm and flutes

-rhythm- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフロキューバンリズム[, afurokyu-banrizumu] (n) Afro-Cuban rhythm
サーカディアンリズム[, sa-kadeianrizumu] (n) circadian rhythm
大乗り;大ノリ[おおのり(大乗り);おおノリ(大ノリ), oonori ( dai nori ); oo nori ( dai nori )] (n,adv) (1) excitedly; (2) type of rhythm for noh songs
概日リズム[がいじつリズム, gaijitsu rizumu] (n) circadian rhythm

-rhythm- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาปาณะ[n.] (ānāpāna) EN: breath rhythm ; breathing in and out FR:
จังหวะ[n.] (jangwa) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse ; speed ; cycle ; stroke FR: rythme [m] ; tempo [m] ; temps [m] ; cadence [f] ; vitesse [f]
จังหวะดนตรี[n. exp.] (jangwa dont) EN: rhythm of the music FR: rythme de la musique [m]
จังหวะจะโคน[n.] (jangwajakhō) EN: rhythm ; tempo FR:
จังหวะลีลา[n.] (jangwa lilā) EN: rhythmics ; rhythm FR:
จังหวะเพลง[n. exp.] (jangwa phlē) EN: rhythm of a song FR: rythme d'une chanson [m]
จังหวะวอลทซ์[n. exp.] (jangwa wøn) EN: waltz rhythm FR:
กลอนสด[n.] (klønsot) EN: extemporaneous rhythm FR: vers libres [mpl]
กรับ[n.] (krap) EN: wooden rhythm clappers ; claves ; Thai castanets FR:
ลัย[n.] (lai) EN: rhythm ; tempo ; time FR:
ลัย-[pref.] (laiya-) EN: rhythm ; tempo ; time FR:
ลำนำ[n.] (lamnam) EN: song ; rhythm FR: chanson [f]
ลีลา[n.] (līlā) EN: grace ; cadence ; rhythm FR:
ทำนอง[n.] (thamnøng) EN: rhythm ; cadence ; tune ; melody FR: rythme [m] ; ton [m] ; mélodie [f]
ทำนองเสนาะ[n. prop.] (thamnøng sa) EN: rhythm of prose ; tonal recitation FR:
ทำนองเสียง[n. exp.] (thamnøng sī) EN: tune ; melody ; tone ; rhythm FR:
ตีกรับ[v. exp.] (tī krap) EN: beat a Thai wooden rhythm instrument FR:

-rhythm- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzrhythmusstörung {f} [med.]disturbance of the heart rhythm; disturbance of the cardiac rhythm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rhythm-
Back to top