ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-revolt-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น revolt, *revolt*,

-revolt- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On September 2, 1506, he was dethroned violently after a revolt by the nobles.พระองค์จึงมีนิสัยที่แปลก จนกระทั่งวันที่ 2 กันยายน ปี ค.ศ. 1506 เกิดการกบฎโดยขุนนางชั้นสูง พระองค์จึงถูกขับจากราชบัลลังก์
The ministry restricts their territories once... they are going to finish with a revolt in hands.กระทรวงจำกัดอาณาเขตพวกเขามากขึ้นๆ พวกเขาสามารถก่อจราจลได้เลยนะเนี่ย
You revolt first, and I'll follow.เธอทำก่อนสิ เดี๋ยวฉันตาม
Did you rise in revolt only to give up everything to King Daeso? !หรือว่าท่านก่อการกบฎเพียงเพื่อจะยกทุกอย่างเพื่อแดโซหรือ
So called as the God-Demon of child sacrifice who led a revolt of fellow demons against Heaven.งั้นก็เรียกได้ว่าเป็นเทพปิศาจแห่งการบูชายัญเด็ก ผู้ที่นำพาเหล่าปิศาจก่อกบฎต่อต้านสวรรค์
Hmm... remove Kim, embolden them to revolt and take over.และพวกเขาก็ต้องการให้คุณทั้งสองคน ไปที่นั่น กำจัดคิม ขจัดเสี้ยนหนามแล้วปฏิวัติ แล้วควบอำนาจ

-revolt- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワットタイラーの乱[ワットタイラーのらん, wattotaira-noran] (n) Peasants' Revolt (England, 1831); Wat Tyler's Rebellion
農民一揆[のうみんいっき, noumin'ikki] (n) agrarian revolt or uprising

-revolt- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change FR: tourner ; orienter ; diriger
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition ; mutiny FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m] ; mutinerie [f]
กบฏ[v.] (kabot) EN: revolt ; rebel ; mutiny ; overthrow ; stage a coup ; stage a putsch FR:
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident ; revolt FR: s'enhardir
การกบฏ[n.] (kān kabot) EN: treason ; high treason ; revolt FR:
การก่อการกำเริบ[n. exp.] (kān køkān k) EN: revolt FR: révolte [f] ; mutinerie [f]
การลุกขึ้นต่อต้าน[n. exp.] (kān luk khe) EN: revolt FR: résistance [f]
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaē) EN: be disgusted ; feel disgusted ; be revolted ; be repelled ; revolt at the sight of sth ; abhor ; detest ; loathe ; feel repugnant ; feel repulsive FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester ; abhorrer
ก่อการจลาจล[v. exp.] (køkān jalāj) EN: rebel ; revolt FR: se rebeller ; se révolter
ก่อการจลาจลต่อรัฐบาล[v. exp.] (køkān jalāj) EN: revolt against the government ; riot FR:
ก่อการกบฎ[v. exp.] (køkān kabot) EN: revolt ; attempt a coup d'état FR:
ปฏิวัติ[v.] (patiwat) EN: revolt ; overthrow ; stage a revolution ; drastically reform FR: se révolter ; renverser le pouvoir ; révolutionner
เป็นกบฎ[v.] (pen kabot) EN: be in rebellion ; be in revolt ; rebel FR: se révolter ; se rebeller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -revolt-
Back to top