ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-reviewer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reviewer, *reviewer*,

-reviewer- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm a reviewer for World of Dolls Magazine?ผมเป็นคนเขียนบทความแนะนำ ของนิตยสาร เวิลด์ ออฟ ดอล
"this reviewer was forced to ask himself,""และให้ชื่อว่ามาร์ลี โรส และ ไรเดอร์ ลิน"

-reviewer- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
审稿人[shěn gǎo rén, ㄕㄣˇ ㄍㄠˇ ㄖㄣˊ, 审稿人 / 審稿人] reviewer (of a paper)

-reviewer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レビューワー[, rebyu-wa-] (n) reviewer

-reviewer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักวิจารณ์[n. exp.] (nak wijān) EN: critic ; reviewer ; commentator FR: critique [m] ; commentateur [m]

-reviewer- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gutachter {m}censor; reviewer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -reviewer-
Back to top