ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-restively-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น restively, *restively*,

-restively- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly ; in confusion ; in disorder FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -restively-
Back to top