ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-restatement-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น restatement, *restatement*,

-restatement- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For instance-- my laptop contained four out of the five gedankenexperiments necessary for a cogent restatement of the quantum measurement problem.laptop ของฉันมี 4 จาก 5 การทดลองทางความคิด ที่จำเป็นต่อความน่าเชื่อถือ
Well, they could monitor scientific publications and see if anyone posts such a cogent restatement in the next couple of months.ดี คุณคอยจับตามองวารสารวิทยาศาสตร์ และหาดูว่าใครตีพิมพ์การทดลองของผมใน สองถึงสามเดือนข้างหน้า

-restatement- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い直し;言直し[いいなおし, iinaoshi] (n) restating; restatement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -restatement-
Back to top