ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-resourceful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น resourceful, *resourceful*,

-resourceful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm a resourceful guy.ฉันมันเป็นพวกที่มีแหล่งข้อมูลเยอะ..
What a resourceful guy...ว่าไงหนุ่มเจ้าความคิด
Yet the resourceful mothers of the Upper East Side have plenty of time to participate in a variety of sex-role- specific activities.และก็หาเลี้ยงครอบครัว ยังไม่รวมถึงคุณแม่เจ้าความคิด แห่งดิอัพเพอร์อีสต์ไซด์ ที่มีเวลามากพอที่จะเข้าร่วม กิจกรรมเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องทางเพศต่าง ๆ
Morgan is resourceful and tenacious, and usually the right amount of pain in the ass.มีข้อมูลดี และ ไม่ยอมแพ้ และเป็นตัวแสบใช้ได้เลย
You're a very... resourceful woman,คุณเป็นผู้หญิงที่รับสถานการณ์ได้ดีมาก
It'd have to be someone cunning and resourceful enough to gain access to all our plans.มันจะต้องเป็นใครบางคนที่ฉลาดและเจ้าเล่ห์พอ ที่จะเข้าถึงแผนทั้งหมดของเรา
That was very resourceful of you. - Oh, thank you.- คุณแก้ปัญหาเก่งจัง
Grimes here was resourceful and quick to action when necessary.ไกร์มส์ก็ด้วย หัวดี คล่องแคล่ว ที่จะตอบสนอง ในเวลาที่จำเป็น
You better than anyone should know how resourceful they can be.คุณรู้ดีกว่าใครๆ สิ่งพวกเขาสามารถเป็นได้
Well, he wasn't as resourceful as you are.เขาแก้ปัญหาไม่เก่งเท่าคุณ
Now I think this is quite resourceful watchตอนนี้ฉันมีข้อมูล ดูนะ
But it seems that Ms. Swan is rather more resourceful than we thought.แต่ดูเหมือนว่าคุณสวอน ค่อนข้างจะหัวใสกว่าที่เราคิดไว้

-resourceful- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凄腕;すご腕[すごうで, sugoude] (n,adj-no) (1) go-getter; live wire; resourceful person; wizard; virtuoso; (n) (2) remarkable ability; mastery; brilliant technique
才気溌剌[さいきはつらつ, saikihatsuratsu] (adj-t,adv-to) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect
才知縦横[さいちじゅうおう, saichijuuou] (n,adj-na) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect
機知に富む[きちにとむ, kichinitomu] (exp,v5m) to be quick-witted; to be resourceful
機知縦横;機智縦横[きちじゅうおう, kichijuuou] (n,adj-no) being very witty; very ingenious and resourceful

-resourceful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: ingenious ; clever ; resourceful ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkh) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)

-resourceful- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
findig {adj} | findiger | am findigstenresourceful | more resourceful | most resourceful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -resourceful-
Back to top