ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-remains-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น remains, *remains*,

-remains- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The best thing to do is to see the remains of the first victim, the girl on the beach.ที่ต้องทําก็คือดูศพเหยื่อรายเเรก ผู้หญิงที่ลอยมาเกยหาดน่ะ
Then he stretched out seemingly semi-conscious in a chair and ejaculated making his sperm fall upon the charred remains of my clothesต่อมาเขายืด out seemingly ครึ่ง-ซึ่งมีจิตสำนึก... ...ในเก้าอี้... ...และพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ...
All that remains are memories.สิ่งที่เหลืออยู่คือ ความทรงจำ
Look at what remains ofyour gallant scouts.จองมงดูเขาซะ หน่วยสอดแนมของพวกเจ้า
What still remains unexplained by local authorities is just how and where the former Green Beret came into possession of the weapons with which he allegedly killed one deputy sheriff, and tried to kill 6 others.ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นเพียงวิธีการและที่กรินเบเรอดีต เข้ามาครอบครองอาวุธ
Maybe they found a fossil, the remains of some animal buried in the ice,บางทีพวกเราอาจจะพบซากฟอสซิล
Inside are the remains of Nurhachi... first Emperor of Manchu Dynasty.ภายในซากของ Nurhachi ... ครั้งแรกของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์แมนจู
How a germ could have been delivered over such a vast area remains a mystery.'แต่เชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ในพื้นที่กว้างขนาดนี้ ยังไม่มีใครรู้'
This plot of earth at the summit of Ffynnon Garw is duly consecrated to receive the mortal remains of our dear friend and spiritual leader the Reverend Robert Jones.ผืนดินตรงจุดนี้ ณ. ยอดเขาแห่งฟินาฮ่อนการู
The sex of the perpetrator isn't known and remains undetermined.เพศของเจ้านักเชิดหุ่นนั่นไม่มีใครรู้ รวมทั้งเจตนาที่แท้จริงของมันด้วย
While there has been some progress, the official line remains cautious.ในขณะที่มีความคืบหน้าบาง สายอย่างเป็นทางการ ยังคงระมัดระวัง
All that remains is to select the most compatible candidate.ซึ่งส่วนใหญ่มักจะออกมาเป็นเด้กพิการ

-remains- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
守节[shǒu jié, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄝˊ, 守节 / 守節] faithful (to the memory of betrothed); constant (of widow who remains unmarried)
大勇若怯[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, 大勇若怯] a great hero may appear timid (成语 saw); the really brave person remains level-headed
遗容[yí róng, ㄧˊ ㄖㄨㄥˊ, 遗容 / 遺容] remains (corpse); lying in state
遗体[yí tǐ, ㄧˊ ㄊㄧˇ, 遗体 / 遺體] remains (of a dead person)
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 馂 / 餕] remains of a sacrifice or a meal

-remains- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニューシングル;ニュー・シングル[, nyu-shinguru ; nyu-. shinguru] (n) (1) new single (by a recording artist); (2) person of marriageable age who remains single (e.g. to focus on their career) (wasei
勝ち残り[かちのこり, kachinokori] (n) winning sumo wrestler who remains ringside in case his involvement is needed in pre-bout rituals
収骨[しゅうこつ, shuukotsu] (n) (1) collecting bones and remains (e.g. on a battlefield); (2) putting cremated remains in an urn
取り崩す;取崩す[とりくずす, torikuzusu] (v5s,vt) to demolish; to take away until nothing remains
古人骨[こじんこつ, kojinkotsu] (n) ancient human skeleton; archaeological human remains
居グセ;居曲[いグセ(居グセ);いぐせ(居曲), i guse ( kyo guse ); iguse ( kyo kyoku )] (n) (See 曲・くせ・1,仕手・2) aural highlight of a noh play in which the main actor remains seated
死骸;屍骸[しがい, shigai] (n) body; corpse; remains
潮溜まり;潮溜り[しおだまり, shiodamari] (n) tide pool; rocky place where sea water remains after the tide draws out
火種[ひだね, hidane] (n) live coals (for firelighting); remains of fire; (P)
燠火;熾火[おきび, okibi] (n) glowing ember (either red hot charcoal or the glowing remains of burnt firewood); live charcoal
祖廟[そびょう, sobyou] (n) mausoleum containing the remains of one's ancestors
遺灰[いはい, ihai] (n) ashes (of the deceased); remains from cremation
零本[れいほん, reihon] (n) (See 端本) fragmentary remains of a large set of writings; the odd volume; a few pages

-remains- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasath) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site ; ancient buildings FR: ruine [f] ; site historique [m] ; site antique [m]
กเลวระ[n.] (kalēwara) EN: corpse ; cadaver ; dead body ; remains FR: cadavre [m] ; dépouille [f] ; restes [mpl]
ของเหลือ[n. exp.] (khøng leūa) EN: leftover ; remnant ; remains FR: restes [mpl]
มูลฝอย[n.] (mūnføi) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]
ซาก[n.] (sāk) EN: carcass ; corpse ; remains ; dead body FR: carcasse [f] ; dépouille [f] ; restes [mpl]
ซาก[n.] (sāk) EN: ruins ; remains FR: débris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]
ซากปรักหักพัง[n.] (sākprakhakp) EN: ruins ; debris ; wreckage ; remains FR: ruines [fpl] ; vestiges [mpl] ; décombres [mpl]
ซากสัตว์[n. exp.] (sāk sat) EN: carcass ; animal remains ; carrion FR: carcasse [f] ; charogne [f]
ซากศพ[n.] (sāksop) EN: corpse ; remains ; body FR: dépouille [f] ; corps [m] ; restes [mpl]

-remains- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reste {pl} | pflanzliche Resteremains | floral remains

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -remains-
Back to top