ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-regulation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น regulation, *regulation*,

-regulation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์
It's just... they are toxic chemicals and the regulation states that...แต่... . มันเป็นสารเคมีเป็นพิษนะครับ
If you don't change into regulation clothing now I'm gonna kick the starboard side of your ass.ถ้านายไม่เปลี่ยนเป็นชุดพนักงาน... ฉันได้เตะก้นกราบขวานายแน่
There's no city regulation About that. What are you, a cop?ไม่มีกฎข้อบังคับที่ว่านี้หรอก
Now, that's why we have the regulation not to go outside.เราถึงถูกสั่ง ห้ามไม่ให้ออกมาข้างนอกไง
It's about a ceo, walter kendrick, who has circumvented every safety and environmental regulation on the books and engineered a catastrophic merger, all to increase his personal base of power at the expense of his shareholders.เป็นเรื่องของซีอีโอ วอลเตอร์ เค็นดริก ผู้ที่หลีกเลี่ยงกฎรักษาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทุกข้อ และวางแผนการควบรวมที่หายนะ
In this climate, we're likely to get some regulation crusader who thinks he's another goddamn eliot ness.ในบรรยากาศตอนนี้, เราอาจต้องทำตามกฎเกณฑ์ ที่คิดว่าเขาเป็นเอลเลียต เนส
This is regulation FBI.นี่เป็นฟอร์มปกติของ FBI
Cadet Kirk, evidence has been submitted to this council, suggesting that you violated the ethical code of conduct pursuing to regulation 17.43 of the Starfleet code.นักเรียนเคิร์ก มีคนยื่นหลักฐานถึงสภาแห่งนี้ ะบุว่าคุณได้ฝ่าฝืนหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ ข้อที่ 17.43 ของระเบียบสตาร์ฟลีท
However, there is Starfleet regulation 619.แต่ว่า มีกฏระเบียบของาตาร์ฟลีทมาตรา 619
I brought a regulation bar for tubbing tonight.ฉันเอาของมาตรฐานสำหรับบาร์มา เพื่อสำหรับอ่างน้ำคืนนี้
This is it. Final minute, regulation time. The Ice Wolves lead the Roughnecks 2-1.ถึงนาทีสุดท้ายของการแข่งขัน ไอซ์วูล์ฟยังนำรัพเน็คอยู่ 2-1

-regulation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
価格規制[かかくきせい, kakakukisei] (n) price control; price regulation
変動率[へんどうりつ, hendouritsu] (n) volatility; degree of variability; rate of fluctuation; regulation
持ち物検査[もちものけんさ, mochimonokensa] (n) checking the personal belongings with someone for items against regulation (e.g. at school, airports, etc.)
指導標[しどうひょう, shidouhyou] (n) (See 指導) signpost; regulation sign
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การจัดให้เป็นระเบียบหรือเหมาะสม English: regulation (vs)

-regulation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance ; authority FR: mandat [m] ; délégation [f]
อาชญัปติ ; อาชญัปติ์[n.] (ātyapti ; ā) EN: regulation ; rule FR: règle [f]
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation ; enactment ; provision FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f] ; précepte [m]
กำหนดกฎเกณฑ์[n. exp.] (kamnot kotk) EN: regulation ; decree ; rule ; law FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; règlement [m]
การกำกับ[n.] (kān kamkap) EN: supervising ; regulation FR:
การควบคุม[n.] (kān khūapkh) EN: control ; supervising ; supervision ; management ; restriction FR: contrôle [m] ; supervision [f] ; régulation [f]
การควบคุมราคา[n. exp.] (kān khūapkh) EN: price control ; price regulation FR: contrôle des prix [m]
การแทรกแซงราคา[n. exp.] (kān saēksaē) EN: price control ; price regulation FR: contrôle des prix [m]
ข้อบังคับ[n.] (khøbangkhap) EN: regulation ; rule ; principle ; by-law FR: règlement [m] ; règle [f] ; statut [m]
ข้อกำหนด[n.] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision ; terms FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f] ; termes [mpl]
ข้อกติกา[n.] (khøkatikā) EN: regulation ; rule ; condition FR:
กฎ[n.] (kot) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle ; theory FR: loi [f] ; arrêté [m] ; règle [f] ; règlement [m] ; décret [m] ; principe [m]
กฎเกณฑ์[n.] (kotkēn) EN: regulation ; set of regulations ; edict ; guideline ; code of conduct ; principle ; order ; rule ; measure ; standard ; criterion ; method ; system FR: décret [m] ; arrêté [m]
กฎข้อบังคับ[n.] (kotkhøbangk) EN: by-rule ; rule ; regulation ; procedure ; bylaw ; statute FR:
กฎกระทรวง[n.] (kotkrasūang) EN: ministerial order ; ministerial regulation FR: arrêté ministériel [m] ; ordonnance ministérielle [f] ; directive ministérielle [f]
กฎศีลธรรม[n. exp.] (kotsīnlatha) EN: regulation of morality FR:
กฎเทศบาล[n. exp.] (kot thētsab) EN: municipal regulation ; municipal ordinance FR: arrêté municipal [m] ; ordonnance municipale [f] ; arrêté communal [m] ; ordonnance communale [f]
แนวปฏิบัติ[n. exp.] (naēo patiba) EN: regulation ; directive FR:
นิติ[n.] (niti) EN: law ; rule ; regulation ; statute FR: loi [f] ; règlement [m] ; statut [m]
ผิดระเบียบ[v. exp.] (phit rabīep) EN: be against the rules ; break a regulation ; be not allowed FR: enfreindre le règlement
ผิดวินัย[v. exp.] (phit winai) EN: break discipline ; break a regimen ; break a regulation ; disciplinary offence FR: enfreindre la discipline
ไปรษณียนิเทศ[n.] (praisanīyan) EN: book of postal regulation FR:
ระเบียบ[n.] (rabīep) EN: rule ; regulation ; constitution ; procedure ; norm FR: règle [f] ; règlement [m] ; prescription [f] ; dispositiopn [f] ; procédure [f]
ระเบียบการ[n.] (rabīepkān) EN: regulation ; order of procedure ; procedure ; particulars FR: règlement [m]
ระเบียบข้อบังคับ[n. exp.] (rabīep khøb) EN: regulation ; rule FR:
ระเบียบปฏิบัติ[n.] (rabīep pati) EN: regulation ; constitution ; rule FR:
ระเบียบวิธี[n.] (rabīēp with) EN: regulation ; procedure ; mode ; method ; arrangement FR:
ฐิติ[n.] (thiti) EN: regulation ; rule FR: règle [f]
วินัย[n.] (winai) EN: discipline ; rule ; regulation ; regimen FR: discipline [f] ; règlement [m] ; règles [fpl]
วินย-[pref.] (winaya-) EN: discipline ; rule ; regulation ; regimen FR: discipline [f] ; règlement [m] ; règles [fpl]
วิธาน[n.] (withān) EN: rule ; regulation ; custom FR:

-regulation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agrarverordnung {f}agricultural regulation
EU-Verordnung {f}EU regulation
Arbeitsschutzbestimmung {f}health and safety regulation
Ausführungsanordnung {f}implementing ordinance; execution order; implementing regulation
Bauvorschrift {m}building regulation
Drehzahlregelung {f}speed control; speed regulation
Flussregulierung {f}river regulation
Überregulierung {f}too much regulation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -regulation-
Back to top