ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-regard-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น regard, *regard*,

-regard- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no reason to regard this as a military situation. It's a political maneuver.{\cHFFFFFF}ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่านี่เป็นไม่ได้ สถานการณ์ทางทหาร มันเป็นกลอุบายทางการเมือง
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก
He stands his ground, capturing images of raging flames with no regard for his own personal safety.คุณคิดว่าคุณจะทำหนังสือพิมพ์ด้วยเงินเพียง 9.73ล้านบาท?
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย
You have no regard then, for the honour and credit of my nephew?เธอมันไม่มีความนับถือต่อเกียรติยศ และความน่าเชื่อถือของหลานฉันใช่มั้ย
So I have no regard for others and take whatever I want.ฉันเคยไม่สนใจใคร และจะเก็บสิ่งที่ฉันชอบเอาไว้
The King gives no regard to the degree of crimes committed and he's even killing the doctors who only followed orders?ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อม แม้แต่หมอหลวงที่รับบัญชาก็ถูกประหารชีวิต
He doesn't regard her as a captive, though.กับท่านลอร์ด นางคงไม่ใช่แค่เชลย
I know that she has no conscience and no regard for anyone but herself.ผมรู้สิ รู้ว่าเธอขาดสติแล้วก็ไม่คิดถึงใครนอกจากตัวเอง
Noah and Allie gave a remarkably convincing portrayal of a boy and a girl traveling down a very long road with no regard for the consequences.โนอาห์กับอัลลีย์ได้มอบรูปภาพสุดพิเศษของเด็กชายและหญิง ท่องเที่ยวลงไป/ตามหนทางที่ยาวไกล ไม่มีการจับจ้อง/ที่ผลสุดท้าย
I'm sure the feelings which hindered your regard will help you overcome it.ดิฉันคิดว่า ความคิดที่คัดค้านของคุณ จะช่วยคุณได้
He's completely single-minded and has no regard for the political process.เขาเป็นคนเด็ดเดี่ยว และไม่มีวี่แววจะสนใจการเมือง.

-regard- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安之若素[ān zhī ruò sù, ㄢ ㄓ ㄖㄨㄛˋ ㄙㄨˋ, 安之若素] bear hardship with equanimity; regard wrongdoing with equanimity
绝情[jué qíng, ㄐㄩㄝˊ ㄑㄧㄥˊ, 绝情 / 絕情] heartless; without regard for others' feelings
看作[kàn zuò, ㄎㄢˋ ㄗㄨㄛˋ, 看作] look upon as; regard as
断章取义[duàn zhāng qǔ yì, ㄉㄨㄢˋ ㄓㄤ ㄑㄩˇ ㄧˋ, 断章取义 / 斷章取義] lit. to take meaning from cut segment (成语 saw); to interpret out of context; to focus attention on one phrase without regard to the meaning of the whole piece
看做[kàn zuò, ㄎㄢˋ ㄗㄨㄛˋ, 看做] regard as; look upon as
[suàn, ㄙㄨㄢˋ, 筭] regard as; to figure
[suàn, ㄙㄨㄢˋ, 算] regard as; to figure; to calculate; to compute
傲视[ào shì, ㄠˋ ㄕˋ, 傲视 / 傲視] turn up one's nose; show disdain for; regard superciliously
不当事[bù dāng shì, ㄅㄨˋ ㄉㄤ ㄕˋ, 不当事 / 不當事] useless; regard as useless

-regard- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォーマント[, info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents)
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na,n) we are of equal status in this regard
ナウナウイズム[, naunauizumu] (n) now-now-ism; being interested only in the here and now without any regard for the future
にゃ[, nya] (exp) (1) (also にゃあ) (See ねば) if not ... (negative conditional); (2) (See には) for (in regard to); in order to
を巡って;を廻って;を回って[をめぐって, womegutte] (exp) in regard to; concerning (usu. of disputes)
[ぎ, gi] (n) (1) ceremony; (2) matter; affair; (suf) (3) with regard to (used after a person's name, a personal pronoun, etc. in epistolary style); as for; as concerns; (P)
同一視[どういつし, douitsushi] (n,vs) class with; put on par with; regard in the same light as
好い子になる;いい子になる[いいこになる, iikoninaru] (exp,v5r) to make oneself popular without any regard to others; to take all the credit to oneself
心遣い(P);心づかい[こころづかい, kokorodukai] (n) solicitude; sympathy; anxiety; regard for; consideration (for others); watchfulness; care; (P)
見なす(P);看做す;見做す[みなす, minasu] (v5s,vt) to consider as; to regard (as equivalent); to deem (as); to equate; (P)
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1,vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone)

-regard- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
ด้าน[prep.] (dān) EN: in ; for ; on ; with regard to ; in respect of FR: en ; en matière de ; relatif à
โดยคำนึงถึง[X] (dōi khamneu) EN: having regard to ; having in mind that ; considering that ; taking into account FR:
ดูเบา[v.] (dūbao) EN: regard lightly FR:
ดูแคลน[v.] (dūkhlaēn) EN: look at in a disparaging manner ; look down upon ; insult FR: insulter du regard ; regarder de travers
เห็นว่า[n. exp.] (hen wā) EN: consider ; have an opinion ; regard ; view ; see FR: considérer que ; avoir une opinion ; poser un regard
กะดู[X] (ka dū) EN: FR: approximativement ; à vue de nez ; à première vue ; au premier regard ; à peu près ; au jugé ; à l'estime
กายคตาสติ[n.] (kāiyakhatās) EN: mindfulness with regard to the body ; reflection or contemplation on the 32 impure parts of the body FR:
การดู[n.] (kān dū) EN: look FR: regard [m] ; observation [f]
การมอง[n.] (kān møng) EN: look FR: regard [m]
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
เคารพนับถือ[v. exp.] (khaorop nap) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate FR: respecter ; estimer
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; reverence ; veneration ; compliment ; praise FR: respect [m] ; déférence [f] ; vénération [f]
คารวะ[v.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour FR:
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain ; give a dirty look ; give a sidelong glance FR: porter un regard désapprobateur
ค้อนให้[v. exp.] (khøn hai) EN: FR: jeter un regard méprisant
ความเคารพ[n.] (khwām khaor) EN: respect ; regard ; esteem ; honour FR: respect [m] ; estime [f] ; égard [m]
ความนับถือ[n.] (khwām napth) EN: respect ; regard ; esteem FR: estime [f] ; considération [f] ; respect [m]
เกี่ยวกับ[prep.] (kīo kap) EN: regarding ; in regard to ; concerning ; about ; pertaining to ; with respect to ; in terms of FR: concernant ; au sujet de ; à propos de ; relatif à ; en rapport avec ; en ce qui concerne ; sur
เหลียวมอง[v. exp.] (līo møng) EN: look around ; look over one's shoulder FR: regarder alentour ; porter un regard circulaire
ไม่ไว้หน้าใคร[v. exp.] (mai wainā k) EN: do not spare anybody ; have no regard for FR:
มอง[n.] (møng) EN: FR: regard [m]
มองดู[n.] (møng dū) EN: look (at) FR: coup d'oeil [m] ; regard [m]
มองด้วยสายตาเหยียดหยาม[v. exp.] (møng dūay s) EN: FR: jeter un regard désapprobateur
มองหา[v. exp.] (møng hā) EN: look for ; search for FR: chercher (qqn) du regard ; chercher des yeux ; chercher ; rechercher
มองตาม[v. exp.] (møng tām) EN: follow (s.o.) with one's eyes FR: suivre du regard ; suivre (qqn.) des yeux
มองอย่างจะกลืนกิน[v. exp.] (møng yāng j) EN: FR: dévorer des yeux ; dévorer du regard ; fixer ardemment
ในการนี้[adv.] (nai kān nī) EN: in doing this ; in this regard ; in this matter FR:
นำพา[v.] (namphā) EN: mind ; pay attention to ; listen ; heed ; regard ; care FR: tenir compte de ; prendre en compte
นับ[v.] (nap) EN: count as ; regard as ; adopt as ; accept FR: considérer
นับว่า[v.] (napwā) EN: regard as ; count as ; reckon as FR:
นึกถึง[v. exp.] (neuk theung) EN: think of ; remember ; keep in mind ; regard ; call to mind ; recall FR: penser à ; se souvenir de ; songer à
นิรุตติปฏิสัมภิทา[n.] (niruttipati) EN: discrimination of language ; knowledge of philological analysis ; analytical knowledge of the language (with regard to the true meaning and the Law) FR:
นบนอบ[v.] (nopnøp) EN: respect ; revere ; venerate ; curtsy ; regard ; honour ; honor (Am.) ; worship ; bow and salute FR:
นอบนบ[v.] (nøpnop) EN: respect ; revere ; venerate ; curtsy ; regard ; honour ; honor (Am.) ; worship ; bow and salute FR:
สายตาเหลือบไปเห็น...[xp] (saītā leūap) EN: FR: le regard est attiré par ...
สะอิดสะเอียน[v.] (sa-it sa-īe) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer
สัมมาคารวะ[n. exp.] (sammā khāra) EN: respect ; esteem ; regard ; deference FR: civilité [f] ; déférence [f] ; respect [m]

-regard- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bezug {m} | im Bezug auf | in Bezug auf | in Bezug auf; in Hinsicht auf | in Bezug auf; unter ... Aspekt | mit Bezug aufreference | relating | in relation to; with reference to | with regard to | in terms of | in regard to; with regard to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -regard-
Back to top