ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-refute-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น refute, *refute*,

-refute- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, these are facts. You can't refute facts. The kid is guilty.ตอนนี้เหล่านี้เป็นข้อเท็จจริง คุณไม่สามารถหักล้างข้อเท็จจริง เด็กมีความผิดจริง
Well, then I want to receive the report, so I can refute it, before it goes to anyone else;งั้นฉันก็ขอรับรายงานด้วยได้มั้ยคะ จะได้ปฏิเสธมัน ก่อนที่มันจะถูกส่งไปถึงคนอื่นๆ
Can't live with them, can't successfully refute their hypotheses.อยู่กับเขาไม่ได้ โต้แย้งสมมุติฐานของเขาก็ไม่สำเร็จ
And certainly, if an introductory biology course at a community college can refute 2,000 years of miracles--และแน่นอนว่า ถ้าหากวิชาชีวฯเบื้องต้นที่วิทยาลัยชุมชน สามารถหักล้างปฎิหาริย์ที่มีมานาน 2,000 ปีได้...
It's my pleasure, Suzanne, to be able to refuse- refute these heinous charges, which have obviously been fabricated by a sick and hateful mind.ด้วยความยินดี ซูซานเน่ ผมขอปฎิเสธ-- ปฎิเสธเรื่องเลวทรามเหล่านั้น เห็นได้ชัดว่ากลุ่มคนจิตไม่ปรกติ และผู้ต่อต้านสร้างเรื่องขึ้นมา
As the defense stated in their opening argument, they're going to try to refute the overwhelming physical evidence that we've presented by claiming that Daniel Grayson was framed, that Charlotte Grayson, the defendant's sister,ตามที่ฝ่ายจำเลยพูด ในการโต้แย้งอย่างเปิดเผย พวกเขาพยายามที่จะปฏิเสธ หลักฐานที่มีอย่างมากมาย
Who are you to refute God's plan?คุณเป็นใคร จะลบล้างแผนการของพระเจ้างั้นหรอ?
Well, assuming Ms. Clarke has indeed met her fate, there's only one person alive who can refute it.สมมติว่ามิสคลาร์กตายแล้วจริงๆ เหลือคนเดียวที่ปฏิเสธได้
You intentionally ignored facts that refute your argumentคุณจงใจละเลยข้อเท็จจริง ที่หักล้างข้อโต้แย้งของคุณ

-refute- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove ; controvert FR: réfuter
แก้ฟ้อง[v.] (kaēføng) EN: refute an allegation FR:
แก้ข้อหา[v. exp.] (kaē khøhā) EN: refute an allegation FR:
ความปฏิเสธ[n.] (khwām patis) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: refus [m]
ลบล้างคำสบประมาท[v. exp.] (loplāng kha) EN: refute an allegation ; expunge an insult FR: réfuter les allégations
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer ; ne pas accepter
โต้[v.] (tō) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oppose ; object ; back ; contend ; counter ; reply ; respond ; retort FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
ตอบโต้[v.] (tøptō) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir
โต้เถียง[v.] (tōthīeng) EN: argue ; debate ; dispute ; raise an objection ; refute ; rebut ; oppose ; content ; dissent ; answer FR: polémiquer ; batailler ; discuter ; disputer (vx - litt.)
โต้แย้ง[v.] (tōyaēng) EN: argue ; dispute ; raise an objection ; object ; refute ; rebut ; oppose ; contest ; content FR: disputer ; argumenter ; polémiquer ; controverser (r.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -refute-
Back to top