ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-refreshing-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น refreshing, *refreshing*,

-refreshing- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From my point of view, it's very refreshing to find someone like yourself, who's not entirely in tune, shall we say, with Manderley.และจากมุมมองของผมนะ ผมว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้พบเจอคนอย่างคุณ คนที่ไม่ได้คล้อยไปตามวิถีของแมนเดอเลย์
I am just feeling bored and even though she is not up to standard, but she may bring something refreshing into the Palace.แค่นี้ผมรู้สึกเบื่อจะแย่อยู่แล้ว และถึงเธอจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ เธออาจจะลดความตึงเครียดภายในวังได้
Look, don't worry about me. What we gotta concentrate on is refreshing your image.ฟังนะ ไม่ต้องห่วงผมหรอก ที่เราต้องทำคือเปลี่ยนภาพภจน์คุณใหม่
Was it a refreshing coke?กินแล้วสดชื่นขึ้นมั่งมั้ยล่ะ?
It's actually refreshing to see an unfamiliar face.มันทำให้รู้สึกดีนะ ที่เจอหน้าคนที่ไม่คุ้น
It's also effective at refreshing the mind.มันยังมีประสิทธิภาพในการทำให้สมองสดชื่นขึ้นด้วย
It's a refreshing change of pace.มันทำให้รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆ
And may I say how refreshing it is to finally see you in a video with your clothing on, sir.แล้วก็ที่การไตร่สวนของวุฒิสภา และขอพูดอีกอย่างหนึ่งว่า น่ายินดีมาก ที่คุณออกทีวีแบบใส่เสื้อผ้า
That was more refreshing than taking a nap.ทำแบบนี้สดชื่นกว่านอนกลางวันเป็นไหนๆ
Ugh. Did anybody look in their stocking and find a refreshing treat?ไม่มีใครไปดูในถุงเท้า และหาของสดๆหรอ
Excuse me, I'm thirsty, so I'm going to go to the refrigerator and get myself a refreshing beverage.โทษที ฉันหิวน้ำ งั้นฉันจะไปที่ตู้เย็น หาเครื่องดื่มสดชื่นดับกระหายหน่อย
I read a study online that walking after a meal not only aids in digestion, but increases serotonin, and you know me, if there's one thing I like more than a refreshing beverage, it's serotonin.ฉันอ่านผลการศึกษาทางออนไลน์ว่า การเดินย่อยหลังอาหาร ไม่ใช่แค่ช่วยในการย่อย แต่ยังเพิ่มเซราโทนิน และนายก็รู้จักฉันดี ถ้ามีสิ่งนึงที่ฉันชอบมากกว่า

-refreshing- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仁丹[じんたん, jintan] (n) Jintan (brand-name breath mint marketed as having various medicinal properties); refreshing candies resembling BBs or metallic dragees
清風明月[せいふうめいげつ, seifuumeigetsu] (n) refreshing breeze and the bright moon; a beautiful nocturnal scene with a full moon
飴湯[あめゆ, ameyu] (n) (See 水飴) thick malt syrup poured into boiling water and sprinkled with cinnamon (used as a refreshing summer drink)

-refreshing- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
หฤทัยปรีย์[adj.] (hareuthaipr) EN: lovely ; refreshing FR:
ระรื่น[adj.] (rareūn) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant ; joyful FR: agréable ; plaisant
รื่น[adj.] (reūn) EN: refreshing ; happy FR: plaisant ; agréable
สดชื่น[adj.] (sotcheūn) EN: fresh ; refreshing ; vigorous FR: frais ; rafraîchissant

-refreshing- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erquicklich {adj} | erquicklicher | am erquicklichstenrefreshing | more refreshing | most refreshing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -refreshing-
Back to top