ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rarely-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rarely, *rarely*,

-rarely- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You very rarely are, at the start line.คุณมากไม่ค่อยเป็นที่เส้นเริ่มต้น
Now there's rarely any tenseness.มันผ่อนคลายคุณคำประกาศ
And I commend you. Rarely have I seen such courage.และฉันก็นับถือท่านมาก ไม่เคยเห็นใครกล้าหาญแบบนั้นมานานล่ะ
Even the victims themselves rarely catch a glimpse of the thieves.แม้จะตกเป็นเหยื่อของตัวเองไม่ค่อยจับเหลือบของขโมย
It rarely is, my boy. It rarely is.มันเกิดขึ้นไม่บ่อย พ่อหนุ่ม มันเกิดขึ้นไม่บ่อย
It's just that in most of my work, the laws of physics rarely seem to apply.- ใช่ซิ... ผมชอบด้วยหละ
And Johnny could rarely talk to anyone.และจอห์นนี่ ไม่เคยพูดกับใครเลย
My brother has told me he has rarely heard anything that gave him more pleasure.พี่ชายฉันบอกว่าเขาไม่เคยฟังใคร แล้วทำให้เขาเพลิดเพลินขนาดนั้น
He rarely left me alone. But he doesn't understand.เขาไม่ปล่อยฉันไว้ลำพัง แต่เขายังไม่เข้าใจ
So the workers rarely make enough money to buy three meals a days let alone feed their local economy.ส่วนแรงงานหาเงินได้ แทบไม่พอยาไส้ครบสามมื้อ ยิ่งไม่มีทางเลี้ยงดูเศรษฐกิจท้องถิ่น
In fact, they rarely agreed on everything. They fought all the time.อันที่จริง พวกเขาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับอะไรเลย / พวกเขาต่อต้านมันตลอดเวลา
I'm not religious, so I rarely pray.ผมไม่ได้เคร่ง, ผมไม่ใคร่สวดมนต์อ้อนวอน

-rarely- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿蒙[ā méng, ㄚ ㄇㄥˊ, 阿蒙] Amun, deity in Egyptian mythology, also spelled Amon, Amoun, Amen, and rarely Imen
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, 少见多怪 / 少見多怪] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance
绝无仅有[jué wú jǐn yǒu, ㄐㄩㄝˊ ˊ ㄐㄧㄣˇ ㄧㄡˇ, 绝无仅有 / 絕無僅有] one and only (成语 saw); rarely seen; unique of its kind
奇葩[qí pā, ㄑㄧˊ ㄆㄚ, 奇葩] out of the ordinary; rarely seen
少见[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 少见 / 少見] rare; not familiar (to the speaker); sth rarely experience; hard to see
生僻[shēng pì, ㄕㄥ ㄆㄧˋ, 生僻] unfamiliar; rarely seen

-rarely- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางเบา[adv.] (bāngbao) EN: rarely ; thinly ; gently FR:
ไม่บ่อย[adv.] (mai bǿi [= ) EN: not often ; rarely FR: pas souvent ; peu souvent ; à l'occasion ; rarement
ไม่บ่อยนัก[adv.] (mai bǿi nak) EN: very rarely FR: très rarement ; très peu souvent
ไม่ค่อย[adv.] (maikhǿi) EN: not so ; not very ; not quite ; seldom ; rarely FR: rarement ; pas très ; pas tellement
ไม่ค่อยจะ[adv.] (maikhøi ja) EN: rarely FR: rarement ; difficilement
นาน ๆ = นานๆ[adv.] (nān-nān) EN: rarely ; once in a while FR:
นานทีปีหน[xp] (nān thī pī ) EN: once in a blue moon ; rarely ; once in a great while FR:
น้อยครั้ง[adv.] (nøi khrang) EN: rarely FR: peu souvent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rarely-
Back to top