ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-protection-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น protection, *protection*,

-protection- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (n.) Department of Labour Protection and Welfare Syn. กสร.
กสร. (n.) Department of Labour Protection and Welfare Syn. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ค่าปกป้องแสงแดด (n.) Sun protection factor See also: SPF
มูลนิธิคุ้มครองเด็ก (n.) Child Protection Foundation
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (n.) Foundation of the protection of children´s Rights See also: CPCR
ร่มธง (n.) (under) the protection of consular jurisdiction See also: the inside of the lower garment
สคบ. (n.) Office of the Consumer Protection Board See also: OCPB Syn. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (n.) Office of the Consumer Protection Board See also: OCPB
เอสพีเอฟ (n.) Sun protection factor See also: SPF Syn. ค่าปกป้องแสงแดด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You made a good living, had police protection and there were courts of law.คุณทำให้ชีวิตที่ดีมีการคุ้มครองของตำรวจและมีศาลของกฎหมาย
He needs cash, he needs protection from the police.เขาต้องการเงินสดที่เขาต้องการความคุ้มครองจากตำรวจ
Even the old man's political protection would run for cover.แม้กระทั่งการป้องกันทางการเมืองของชายชราจะวิ่งหาที่กำบัง
And I'm sending Fredo to Las Vegas, under the protection of Don Francesco of L.A.และฉันส่งเฟรโด้ไปลาสเวกัส ภายใต้การคุ้มครองของดอนฟแอล
Don Corleone will give us protection in the east, and there will be peace.Don Corleone will give us protection in the east, and there will be peace.
No. I'm sure everything you do for the museum conforms to the Treaty for the Protection of Antiquities.ไม่มีทาง, ผมรู้ว่า คุณทำทุกอย่าง เพื่อพิพิธภัณฑ์ สอดคล้องกับสนธิสัญญานานาชาติ เพื่อปกป้องสมบัติโบราณ
If I wish to enjoy the benefits and protection of the British Empire it would be wrong of me not to help in its defense.ถ้าอยากได้ผลประโยชน์ และการคุ้มครองจากสหราชอาณาจักร คงไม่ถูกต้อง ถ้าผมไม่ช่วยปกป้อง
You have the protection of this facility. You eat our food. You drink our water.แต่คุณแสนสบายทุกอย่าง คุณกินอาหารเรา ดื่มน้ำเรา
All they got from Paulie was protection from other guys looking to rip them off.พอลลี่คุ้มครองพวกเขาจาก คนอื่นๆที่จ้องจะมาหุบกิจการ
What Paulie and the Organization does... is offer protection for people who can't go to the cops.ว่าสิ่งที่พอลลี่และแก๊งค์ทำ คือการปกป้องพวกคน ที่ไปยุ่งกับตำรวจไม่ได้ แค่นั้นละ
Henry'll be in the protection program. They can't get to him.เฮนรี่จะได้รับการคุ้มครอง ไม่มีใครถึงตัวเขาได้
Though Heathcliff became Mr. Earnshaw's favorite child, his protection was limited by the length of the old man's life.ถึงแม้ฮีธคลิฟฟ์จะเป็น ลูกชายคนโปรดของนายเอิร์นชอว์ สิ่งปกป้องรักษาเขาก็หมดลง เมื่อชายชรา จากไป

-protection- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
护国运动[hù guó yùn dòng, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 护国运动 / 護國運動] Campaign to defend the republic (1915) or National protection war, a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor
反间谍[fǎn jiàn dié, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ, 反间谍 / 反間諜] counter-intelligence; protection against espionage
防疫[fáng yì, ㄈㄤˊ ㄧˋ, 防疫] disease prevention; protection against epidemic
环保局[huán bǎo jú, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ, 环保局 / 環保局] environment protection office; PRC National bureau of environmental protection
反袁[fǎn Yuán, ㄈㄢˇ ㄩㄢˊ, 反袁] opposing Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 in War of national protection 1915-1916; same as 反袁鬥爭|反袁斗争
反袁运动[fǎn Yuán yùn dòng, ㄈㄢˇ ㄩㄢˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 反袁运动 / 反袁運動] opposing Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 in War of national protection 護國爭|护国争 1915-1916; same as 反袁鬥爭|反袁斗争
隔离霜[gé lí shuāng, ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ ㄕㄨㄤ, 隔离霜 / 隔離霜] sunscreen; sun protection cream or powder

-protection- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィルスプロテクション[, uirusupurotekushon] (n) {comp} virus protection
ウイルス監視機能[ウイルスかんしきのう, uirusu kanshikinou] (n) {comp} virus protection
オゾン層保護法[オゾンそうほごほう, ozon souhogohou] (n) Ozone Layer Protection Law
コピープロテクション[, kopi-purotekushon] (n) {comp} copy protection
コピープロテクト[, kopi-purotekuto] (n) {comp} copy protection
サンケア指数[サンケアしすう, sankea shisuu] (n) sun protection index
データ保護[データほご, de-ta hogo] (n) {comp} data protection
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] (n) {comp} data medium protection device
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] (n) {comp} password protection
ファイルの保護[ファイルのほご, fairu nohogo] (n) {comp} file protection
フィジカルプロテクション[, fijikarupurotekushon] (n) physical protection
プライバシー保護[プライバシーほご, puraibashi-hogo] (n) privacy protection
プライバシ保護[プライバシほご, puraibashi hogo] (n) {comp} privacy protection
みかじめ料;見ヶ〆料;見ケ〆料[みかじめりょう, mikajimeryou] (n) protection money
ロックアウト[, rokkuauto] (n) lockout; protection
予防[よぼう, yobou] (n,vs,adj-no) prevention; precaution; protection against; (P)
債権保全[さいけんほぜん, saikenhozen] (n) credit protection (by seizing assets in anticipation of a default); preventive attachment
優生保護法[ゆうせいほごほう, yuuseihogohou] (n) Eugenic Protection Act
公益通報者保護法[こうえきつうほうしゃほごほう, kouekitsuuhoushahogohou] (n) whistleblower protection act
加護[かご, kago] (n,vs) divine protection
動物愛護[どうぶつあいご, doubutsuaigo] (n) animal rights; animal welfare; animal protection
命冥加[いのちみょうが, inochimyouga] (adj-na,n) providential protection
多重防護[たじゅうぼうご, tajuubougo] (n) defence in depth; multiple safeguard; multiple protection
弾除け;弾よけ[たまよけ, tamayoke] (n) bulletproof; protection (or charm) against bullets
御札;お札[おふだ, ofuda] (n) type of household amulet or talisman, issued by a Shinto shrine, hung in the house for protection
暗号化[あんごうか, angouka] (n,vs) (1) encryption; encipherment; (2) password protection
書き込み保護スイッチ[かきこみほごスイッチ, kakikomihogo suicchi] (n) {comp} write protection switch
書込み保護ラベル[かきこみほごラベル, kakikomihogo raberu] (n) {comp} write protection label
水際作戦[みずぎわさくせん, mizugiwasakusen] (n) shoreline protection or operations
火除け;火よけ[ひよけ, hiyoke] (n) protection against fire
耳栓[みみせん, mimisen] (n) earplug (for protection against noise or water)
膝元;膝下;膝許;ひざ元[ひざもと;しっか(膝下), hizamoto ; shikka ( hizashita )] (n) (1) near one's knee; below one's knee; (2) under the protection of (e.g. one's parents); under the care of; (3) (ひざもと only) (See お膝元) territory of a powerful person; (4) (しっか only) address used after the names of one's parents, grandparents, etc. in a letter
護岸工事[ごがんこうじ, gogankouji] (n) levee protection works
護持[ごじ, goji] (n,vs) defend and maintain; support; protection
選択フィールド保護[せんたくフィールドほご, sentaku fi-rudo hogo] (n) {comp} selective field protection
野生動物保護団体[やせいどうぶつほごだんたい, yaseidoubutsuhogodantai] (n) wildlife protection organization (organisation)
防食;防蝕[ぼうしょく, boushoku] (n,vs) protection against corrosion
鳥獣保護区[ちょうじゅうほごく, choujuuhogoku] (n) wildlife sanctuary; protection area for birds and wild animals
鳥獣保護区域[ちょうじゅうほごくいき, choujuuhogokuiki] (n) wildlife protection area
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection
コピープロテクト[こぴーぷろてくと, kopi-purotekuto] copy protection
データ保護[データほご, de-ta hogo] data protection
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] data medium protection device
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] password protection
ファイルの保護[ファイルのほご, fairu nohogo] file protection
プライバシ保護[ぷらいばしほご, puraibashihogo] privacy protection
メモリプロテクト[めもりぷろてくと, memoripurotekuto] memory protection
メモリ保護[メモリほご, memori hogo] memory protection
接点保護[せってんほご, settenhogo] contact protection
書き込み保護スイッチ[かきこみほごスイッチ, kakikomihogo suicchi] write protection switch
書込み保護ラベル[かきこみほごラベル, kakikomihogo raberu] write protection label
自動システム保護[じどうシステムほご, jidou shisutemu hogo] automatic system protection
記憶装置の保護[きおくそうちのほご, kiokusouchinohogo] storage protection
記憶装置の保護キー[きおくそうちのほごキー, kiokusouchinohogo ki-] storage protection key
選択フィールド保護[せんたくフィールドほご, sentaku fi-rudo hogo] selective field protection

-protection- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารักขา[n.] (ārakkhā) EN: custody ; protection ; guard ; care FR: protection [f]
อาวรณ์[n.] (āwøn) EN: protection ; shelter FR: protection [f]
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit FR: protection [f]
ฉนวนกันความร้อน ; ฉนวนความร้อน[n. exp.] (chanūan kan) EN: heat insulator ; thermal protection FR:
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody FR: placer sous la protection de
จุกช่องล้อมวง[v.] (jukchǿngløm) EN: encircle an area and close the entrance for protection FR:
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān anurak ) EN: environment conservation FR: protection de l'environnement [f]
การอารักขา[n.] (kān ārakkhā) EN: custody ; protection FR: protection [f]
การคุ้มกัน[n.] (kān khumkan) EN: protection FR: protection [f]
การคุ้มครอง[n.] (kān khumkhr) EN: protection FR: protection [f]
การคุ้มครองข้อมูล[n. exp.] (kān khumkhr) EN: personal data FR: protection des données personnelles [f]
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล[n. exp.] (kān khumkhr) EN: personal data protection FR: protection des données personnelles [f]
การคุ้มครองลิขสิทธิ์[n. exp.] (kān khumkhr) EN: copyright protection FR: protection du droit d'auteur [f]
การคุ้มครองพันธุ์พืช[n. exp.] (kān khumkhr) EN: plant variety protection FR:
การคุ้มครองผู้บริโภค[n. exp.] (kān khumkhr) EN: consumer protection FR: protection des consommateurs [f]
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān khumkhr) EN: environment protection FR: protection de l'environnement [f]
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค[n. exp.] (kān khumkhr) EN: Protection of Consumers` Rights (PCR) FR: protection du consommateur [f]
การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย[n. exp.] (kān khumkhr) EN: legal protection FR:
การพิทักษ์[n.] (kān phithak) EN: defence FR: protection [f]
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān phithak) EN: FR: protection de l'environnement [f]
การปกป้อง[n.] (kān pokpǿng) EN: protection FR: protection [f]
การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล[n. exp.] (kān pokpǿng) EN: protection of personal information FR:
การปกป้องสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān pokpǿng) EN: environmental protection FR: protection de l'environnement [f]
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
การป้องกันข้อมูล[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: data protection FR: protection des données [f]
การรักษา[n.] (kān raksā) EN: maintenance ; treatment FR: entretien [m] ; protection [f]
ค่าคุ้มครอง[n. exp.] (khā khumkhr) EN: protection money FR:
ค่าต๋ง[n. exp.] (khā tong) EN: protection money FR:
คุ้มครองแรงงาน[n. exp.] (khumkhrøng ) EN: labour protection ; labor protection (Am.) FR:
ความดูแล[n.] (khwām dūlaē) EN: care ; control ; solicitude FR: protection [f]
ความคุ้มกัน[n.] (khwām khumk) EN: protection FR: protection [f]
ความคุ้มกันทางกงสุล[n. exp.] (khwām khumk) EN: FR: protection consulaire [f]
ความคุ้มกันทางการทูต ; ความคุ้มกันทางทูต[n. exp.] (khwām khumk) EN: diplomatic immunity FR: protection diplomatique [f] ; immunité diplomatique [f]
ความคุ้มครอง[n.] (khwām khumk) EN: protection FR: protection [f]
ความคุ้มครองทางการทูต[n. exp.] (khwām khumk) EN: diplomatic immunity FR: protection diplomatique [f] ; immunité diplomatique [f]
กสร. (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)[abv.] (Køsørø. (Kr) EN: DLPW (Department of Labour Protection and Welfare) FR:
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค[n. exp.] (kotmāi khum) EN: consumer protection act ; consumer protection law FR: loi sur la protection du consommateur [f]
กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค[n. exp.] (kotmāi khum) EN: consumer protection act FR: loi sur la protection du consommateur [f]
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ[org.] (Krom Khumkh) EN: Rights and Liberties Protection Department (RLPD) FR:
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)[org.] (Krom Sawatd) EN: Department of Labour Protection and Welfare (DLPW) FR:

-protection- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umweltminister {m}Administrator of the Environmental Protection Agency [Am.]
Atemschutz {m}respiratory protection
Schwertschutz {m}blade protection
Chemikalienschutz {m}chemical protection
Jugendschutz {m}legal protection for children and young persons
Jugendschutzgesetz {n} [jur.]law for the protection of the children and the youth
Luftschutz {m} | ziviler Luftschutzair-raid protection | civil air defence; civil air defense [Am.]
Klimaschutz {m}climate protection
Grobschutz {m}coarse protection
Verbraucherschutz {m}consumer protection
Kopierschutz {m}copy protection
Korrosionsschutz {m}corrosion protection
Kupplungsschutz {m} [techn.]coupling protection
Schutzart {f}degree of protection
Explosionsschutz {m}explosion protection
Ausfallsicherung {f}failure protection
Dateischutz {m}file protection
Schreibring {m} (bei Magnetbändern) [comp.]file protection ring
Datei-Schutzrecht {n}file protection right
Brandschutz {m}fire prevention; fire protection; protection against fire
Brandschutzeinrichtung {f}fire control system; fire protection device
Brandschutzventil {n}fire protection valve
Flankendeckung {f}flank protection
Hochwasserbekämpfung {f}flood protection
Hochwasserdeich {m}flood protection dam
Grenzschutz {m}frontier protection
Frostschutz {m}frost protection
Datenschutzbeauftragte {m,f}; Datenschutzbeauftragterdata security engineer; data protection registrar
Seitenaufprallschutz {m} [auto]lateral protection structure
Blitzschutz {m}lightning protection
Blitzschutzanlage {f}lightning protection system
Speicherschutz {m}memory protection
Überlastschutz {m}overload protection
Passwortschutz {m}password protection
Pflanzenbehandlungsmittel {n}plant protection product
Polizeischutz {m}police protection
Schutz {m} | effektiver Schutz | einstweiliger Schutz | Schutz gefährdeter Artenprotection | effective protection | provisional protection | protection of endangered species
Strahlenschutz {m}radiation protection
Rammschutz {m}skirting protection
Patentschutzbereich {m}scope of the protection by patent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -protection-
Back to top