ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-privy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น privy, *privy*,

-privy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not privy to his thoughts. I prefer it that way.ผมไม่รู้ความคิดของเขา ฉันชอบที่มันเป็นแบบนั้น
As you know,i'm privy to many of her conversations, both professional... and personal.อย่างที่คุณรู้ ผมได้ยินบทสนทนาของเธอมากมาย ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว
When you not only indicated an awareness of the couple's affair but also inferred that Eve's connections at the council might make her privy to important information.คุณไม่ได้เพียงแสดงให้เห็นว่า คุณรู้เรื่องความสัมพันธ์สองคนนั้น แต่ยังสรุปได้ว่าอีฟติดต่อกับเทศบาล เธออาจจะมีข้อมูลสำคัญ
He's been privy to all of it.เขารู้ความลับทุกอย่าง
The king has also offered me a position as a gentleman of the Privy Council.พระองค์ทรงเสนอ ตำแหน่งให้แก่ข้า เป็นมหาดเล็ก ในสภาองคมนตรี
You were privy to their fraud. You can still help me to bring them down.ถ้าคุณบอกให้แพตตี้รู้ FBIยังเล่นงานคุณได้
Ahmad is privy to all of Khalid's nefarious plans.อัลมาดคือคนที่มีผลประโยชน์ร่วม กับแผนการที่ชั่วร้ายของคาร์ลิคทั้งหมด
Mrs. Tobin, do you have any reason to believe that your son was privy to your husband's fraud?คุณนายโทบิน มีเหตุผลใดๆ ที่คุณเชื่อว่าลูกชายคุณมีส่วนรู้เห็น ต่อการฉ้อฉลของสามีคุณไหมคะ?
When did teachers become privy to idle adolescent gossip?อาจารย์กลายเป็นสภาองคมนตรี ของกอซซิบวัยรุ่นไร้สาระตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
I am not privy to the queen's secrets, nor do I have any interest in being your sheriff.ผมไม่ใช่คนกำความลับของราชินี หรือเป็นคนที่คุณสนใจ จะให้เป็นนายอำเถอ
You know, Liam was privy to your man getting a knife in the belly.เธอก็รู้ เลียมเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนรักของเธอ ถูกมีดแทงจนเสียชีวิต
I find it hard to believe that Cammy wasn't privy to what his son was doing.ลูกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเเคมมี่ จะไม่มีส่วนรู้เห็นสิ่งที่ลูกชายเขาทำ

-privy- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枢密院[shū mì yuàn, ㄕㄨ ㄇㄧˋ ㄩㄢˋ, 枢密院 / 樞密院] privy council

-privy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内大臣[ないだいじん;うちのおとど(ok);うちのおおまえつぎみ(ok);うちのおおおみ(ok), naidaijin ; uchinootodo (ok); uchinooomaetsugimi (ok); uchinoooomi (ok)] (n) (1) (ないだいじん only) Lord Keeper of the Privy Seal (1885-1945 CE); (2) Minister of the Interior (669-1868 CE)
内帑金[ないどきん, naidokin] (n) ruler's privy purse
内府[ないふ;だいふ, naifu ; daifu] (n) (arch) (See 内大臣) Minister of the Interior (669-1868 CE); Lord Keeper of the Privy Seal (1885-1945 CE)
国璽書[こくじしょ, kokujisho] (n) (Britain's) Lord Privy Seal
御名御璽[ぎょめいぎょじ, gyomeigyoji] (n) the imperial or privy seal
御手許金;お手元金[おてもときん, otemotokin] (n) the privy purse; the money used for private purposes by the members of the Imperial family
御璽[ぎょじ, gyoji] (n) imperial seal; privy seal
朝議[ちょうぎ, chougi] (n) court council; privy council
枢密院[すうみついん, suumitsuin] (n) (Japanese) Privy Council (abolished in 1947)
汲み取り便所;くみ取り便所[くみとりべんじょ, kumitoribenjo] (n) (See 便壺) outhouse (from which night-soil may be collected); privy

-privy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คณะองคมนตรี[org.] (Khana Ongkh) EN: Privy Council FR:
องคมนตรี[n. exp.] (ongkhamontr) EN: privy councilor FR:
สภาองคมนตรีไทย [n. prop.] (Saphā Ongkh) EN: Privy Council FR:
ส้วม[n.] (sūam) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl] ; cabinets [mpl] (vx)
ส้วมซึม[n. exp.] (sūam seum) EN: lavatory with septic tanks ; privy ; outhouse FR:

-privy- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geheimrat {m}privy councillor; privy councilor
eingeweiht {adj} | in etw. eingeweiht seinprivy | to be privy to sth.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -privy-
Back to top