ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-presumption-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น presumption, *presumption*,

-presumption- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This match, to which you have the presumption to aspire, can never take place.การจับคู่ที่เธอทึกทักอยากให้เกิดขึ้น จะไม่มีวันเกิดขึ้นเลย
What would your presumption about me be, exactly?จากการสันนิษฐานของคุณ เกี่ยวกับผมยังไงเหรอ พูดมาตรงๆเลย
Mr. Queen's wealth should not deprive him of the right to be released on bail while under the presumption of innocence.คุณควีนไม่ควรถูกจำกัดสิทธิ์ การประกันตัวด้วยเหตุเรื่องความร่ำรวย ในขณะที่ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ
Weatherly and Tetazoo may not be affording him the presumption of innocence, but we owe him at least that much.เวเธอร์ลี่ กับเทตธาซู คงไม่อาจหาข้ออ้าง ว่าเขาบริสุทธิ์ได้อีกต่อไป แต่เราเป็นหนี้เขามากนัก
In the US there's a presumption of innocence.ในสหรัฐอเมริกามีข้อสันนิษฐาน ของความไร้เดียงสา

-presumption- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
推定無罪[すいていむざい, suiteimuzai] (n) presumption of innocence
盲進[もうしん, moushin] (n,vs) rushing recklessly; presumption

-presumption- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสันนิษฐาน[n.] (kān sannitt) EN: presumption ; assumption FR:
การสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์[n. exp.] (kān sannitt) EN: presumption of innocence FR: présomption d'innocence [f]
ข้อสันนิษฐาน[n.] (khøsannitth) EN: presumption ; assumption ; hypothesis FR: assertion [f]
นิติสมมติ = นิติสมมต[n. exp.] (nitisommot) EN: presumption of law FR:
ยศอย่าง[n.] (yotyāng) EN: standing on one's dignity ; snobbery ; arrogance ; hauteur ; presumption ; pretension ; pomposity ; snootiness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -presumption-
Back to top