ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-premiere-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น premiere, *premiere*,

-premiere- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's it for us. Stay tuned for the premiere of our new feature: "Passion Food Live."อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน เรามีโชว์ใหม่
The season premiere of The Bachelor is next.The season premiere of The Bachelor is next. Mayday!
And now this season's premiere of "Smallville."ต่อไปนี้ พบกับ สมอลวิลปี 5
And now the season premiere of "smallville."และ.. ตอนใหม่ของสมอลล์วิลล์
Yes, maybe on that premiere that night.ใช่ อาจจะเห็นเขาในการแสดงรอบปฐมทัศน์ คืนนั้น
And I am not going to miss this Premiere not for you not for the Policeแล้วชั้นก็จะไม่ยอมพลาดรอบปฐมทัศน์เด็ดขาด ไม่ยอมถูกจับด้วย
And myron stark at the premiere of the sheik.รูดอล์ฟ วาเลนติโน่ และ ไมรอน สตาร์ค ที่งานเปิดตัว "เดอะชีค"
And now the season premiere of "Smallville."และนี่คือ จุดเริ่มต้นของ สมอลวิลล์ ซีซั่นนี้
Just waiting to get a glimpse of the premiere screening,ที่ต่างรอคอยด้วยความตื่นเต้น เพื่อจะชมตัวอย่างของซีซั่นล่าสุด
From the world premiere of the new season of "heroes."จากซีซั่นล่าสุด ของฮีโร่
Our exclusive hollywood premiere party with the cast.เพื่อปาร์ตี้ส่วนตัว กับเหล่านักแสดง
To the world premiere of the new season of "heroes,"ไปสู่ ซีซั่นใหม่ของ "Heroes,"

-premiere- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首映[shǒu yìng, ㄕㄡˇ ˋ, 首映] premiere (of a play or film); opening night; first run; to premiere (a film)
首映式[shǒu yìng shì, ㄕㄡˇ ˋ ㄕˋ, 首映式] premiere of a movie

-premiere- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレミア[, puremia] (n) (1) (abbr) (See プレミアム) premium; (2) (abbr) (See プレミアショー) premiere
プレミアショー[, puremiasho-] (n) premiere (film, etc.) (wasei

-premiere- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพหลัก[n. exp.] (āchīp lak) EN: main occupation FR: activité de base [f] ; activité principale [f] ; activité première [f] ; profession principale [f]
อันดับ 1 = อันดับหนึ่ง[n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[n. exp.] (andap thī n) EN: first place FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]
อนุบาลหนึ่ง[n. exp.] (anubān neun) EN: FR: première année d'école maternelle [f] ; première année de maternelle [f]
บรรทัดแรก[n. exp.] (banthat raē) EN: first line FR: première ligne [f]
บริการชั้นหนึ่ง [n. exp.] (børikān cha) EN: first-class service FR: service de première classe [m]
บทที่ 1 = บทที่ ๑[n. exp.] (bot thī neu) EN: first lesson ; lesson 1; chapter 1 FR: première leçon [f] ; leçon 1 [f] ; premier chapitre [m]
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก[n. exp.] (chabap phim) EN: first edition FR: première édition [f]
ชั้นเฟิร์สคลาส [n. exp.] (chan foēs k) EN: first class FR: première classe [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑[n. exp.] (chan mattha) EN: FR: première année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de première année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นหนึ่ง [n. exp.] (chan neung) EN: first class FR: première classe [f]
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch FR: de première classe
ชั้นแรก[adv.] (chan raēk) EN: first ; in the first place FR: première étape [f] ; primo
ชั้นที่หนึ่ง = ชั้นที่ 1[n. exp.] (chan thī ne) EN: first class FR: première classe [f] ; premier étage [m]
ชั้นเยี่ยม[adj.] (chan yīem) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb FR: de première qualité ; excellent
ช่วงที่ 1[n. exp.] (chūang thī ) EN: FR: première partie [f] ; première section [f]
เหตุผลข้อที่ 1[n. exp.] (hētphon khø) EN: reason 1 FR: première raison [f]
หนแรก[X] (hon raēk) EN: the first time FR: la première fois
จบครึ่งแรก[n. exp.] (jop khreung) EN: half-time ; end of the first half FR: mi-temps [f] ; pause [f] ; fin de la première mi-temps [f]
กะดู[X] (ka dū) EN: FR: approximativement ; à vue de nez ; à première vue ; au premier regard ; à peu près ; au jugé ; à l'estime
กาลาพรีเมียร์[n.] (kālā dinnoē) EN: gala premiere FR:
ขั้นต้น[n. exp.] (khanton) EN: initial stage ; elementary stage ; beginning FR: étape initiale [f] ; première étape [f]
ขึ้นครู[v.] (kheunkhrū) EN: FR: fréquenter les prostituées pour la première fois
ขึ้นแท่น[v.] (kheunthaen) EN: be in the running FR: occuper la première position
ครั้งแรก[n. exp.] (khrang raēk) EN: the first time FR: la première fois [f]
ครั้งแรกในโลก[xp] (khrang raēk) EN: FR: la première fois au monde
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์[xp] (khrang raēk) EN: for the first time ever in history. FR: la première fois de l'histoire
ครั้งที่หนึ่ง[n. exp.] (khrang thī ) EN: a first time ; the first time FR: la première fois [f]
ครึ่งปีแรก[n. exp.] (khreung pī ) EN: first half of the year ; in the first half of the year FR: première moitié de l'année [f] ; premier semestre [m]
ครึ่งแรก[n. exp.] (khreung raē) EN: first half FR: première mi-temps [f] ; première période [f]
ครึ่งเวลาแรก[n. exp.] (khreung wēl) EN: first half FR: première mi-temps [f]
คุณภาพดีที่สุด[n. exp.] (khunnaphāp ) EN: top drawer FR: première qualité [f[ ; qualité supérieure [f]
ความคิดแรก[n. exp.] (khwāmkhit r) EN: FR: première idée [f] ; l'idée première [f]
ความพยายามครั้งแรก[n. exp.] (khwām phayā) EN: FR: première tentative [f] ; premier essai [m]
กระดูกแป้นคอ[n. exp.] (kradūk paen) EN: atlas FR: atlas [m] ; première vertèbre du cou [f]
แหล่งวัตถุดิบ[n. exp.] (laeng watth) EN: source of raw materials FR: source de matière première [f]
ม.๑ = ม.1[n. exp.] (Mø. neung) EN: M1 FR: M1 (première année d'enseignement secondaire) ; classe de première [f]
นักศึกษาชั้นปีที่ 1[n. exp.] (nakseuksā c) EN: freshman FR: étudiant de première année [m] ; bleu [m]
นักเทนนิสสาวมือ1ของโลก[n. exp.] (nak thēnnit) EN: FR: première joueuse de tennis au monde [f]
หน้าหนึ่ง[n. exp.] (nā neung) EN: front page FR: première page [f] ; couverture [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -premiere-
Back to top