ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-population-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น population, *population*,

-population- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know you have received orders from our Commandant, which he has received from his superiors, to dispose of the population of this camp.กำจัดคนงานยิวให้เกลี้ยง จะทำก็ทำซะ... พวกเขาอยู่ที่นี่แล้ว
95% of the world's population believes in a Supreme Being in one form or another.95% ของประชากรโลก เชื่อมั่นในอำนาจสูงสุด ในรูปแบบเดียวหรืออื่น
Well, the second-best place to live... in the United States, population under 20,000.ดีที่สองที่ดีที่สุดที่จะอยู่ ... ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประชากรอายุต่ำกว่า 20,000
Dante's Peak, the second most desirable place... to live in the United States, population under 20,000.ดันเต้ยอด สถานที่ที่ต้องการมากที่สุดที่สอง ... ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประชากรอายุต่ำกว่า 20,000
It takes the population of an entire country to keep it running.- แต่เราต้องพึ่งคนทั้งประเทศถึงจะอยู่ได้
Siam - population six million, spreading across 49 bountiful provinces, from Burma in west to Cambodia in east, presided over by King Maha Mongkut,สยามมีประชากร 6 ล้านคน กระจายอยู่ทั่วใน 49 จังหวัด จากพม่าในฝั่งตะวันตก ถึง กัมพูชาในฝั่งตะวันออก
The milk is being drunk by a large portion of the American population since the food and drug administration declared it safe for both cows and humans...ชาวอเมริกันดื่มนมในปริมาณมาก เนื่องจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ประกาศว่ามันปลอดภัย
The prospect that two thirds of the worlds population will have no access to fresh drinking water by 2025 has provoked the initial confrontations in a world wide battle for control over the planets most basic resource.ความเป็นไปได้ที่ประชากร 2 ใน 3 ของโลก จะขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดภายในปี ค.ศ. 2025 กระตุ้นให้เกิดการเผชิญหน้าขั้นต้น
Nuclear power is meaningless in a world where a virus can kill an entire population and leave its wealth intact.พลังนิวเคลียร์ไร้ความหมายไปแล้ว... ...ในโลกที่เชื้อไวรัส สามารถฆ่าคนได้ทั้งโลก... ...โดยความอุดมสมบูรณ์ของโลกไม่เสียหาย.
A large population not only means tax income, but also military strength.จำนวนประชากรที่มากไม่เพียงแต่หมายถึงจำนวนภาษีที่เพิ่มขึ้น, แต่ยังหมายถึงกองทัพที่แข็งแกร่ง
A large population is the foundation to a rich and powerful nation.จำนวนประชากรที่มากก็เพื่อสร้างความร่ำรวยและเป็นมหาอำนาจ
There is a very large German population in Wisconsin and your name is German.ที่นั่นเป็นชุมชนเยอรมัน ชื่อของคุณก็เยอรมัน

-population- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全民[quán mín, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄣˊ, 全民] entire population (of a country)
户口[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, 户口 / 戶口] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence
人口密度[rén kǒu mì dù, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ, 人口密度] population density
人口统计学[rén kǒu tǒng jì xué, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 人口统计学 / 人口統計學] population studies; population statistics
种群[zhǒng qún, ㄓㄨㄥˇ ㄑㄩㄣˊ, 种群 / 種群] population (of a species); community (of animals or plants)

-population- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オハグロハギ[, ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety)
ポピュレーション[, popyure-shon] (n) population
メンデル集団[メンデルしゅうだん, menderu shuudan] (n) Mendelian population
人口減少[じんこうげんしょう, jinkougenshou] (n) depopulation; falling population; decrease in population; population decline
人口統計[じんこうとうけい, jinkoutoukei] (n,adj-no) population statistics; demographics
個体群[こたいぐん, kotaigun] (n) population
小国寡民[しょうこくかみん, shoukokukamin] (n) small country with a small population (The Chinese philosopher Lao-tze's ideal of a state)
少子高齢化[しょうしこうれいか, shoushikoureika] (n) (See 少子化,高齢化) decreasing birthrate and aging population; aging population combined with the diminishing number of children; declining birthrate and a growing proportion of elderly people; dwindling birthrate and an aging population; low birthrate and longevity
居留区[きょりゅうく, kyoryuuku] (n) population centre
戸口;戸々;戸戸[ここう, kokou] (n) houses and inhabitants; population
昼間人口[ちゅうかんじんこう, chuukanjinkou] (n) daytime population
逆転分布係数[ぎゃくてんぶんぷけいすう, gyakutenbunpukeisuu] (n) population inversion factor
過剰人口[かじょうじんこう, kajoujinkou] (n) surplus population
過疎る[かそる, kasoru] (v5r) (sl) {comp} to lose population (e.g. of active forum members, etc.)
過疎化[かそか, kasoka] (n) depopulation; declining population
集団遺伝学[しゅうだんいでんがく, shuudan'idengaku] (n) population genetics
Japanese-English: COMDICT Dictionary
実装密度[じっそうひみつ, jissouhimitsu] population (density)

-population- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราการเพิ่มของประชากร[n. exp.] (attrā kān p) EN: FR: taux d'accroissement de la population [m]
ชะลอการเกิด[v. exp.] (chalø kān k) EN: slow down population growth ; space out the family ; practice birth control FR:
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people ; folk ; national FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; ressortissant [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population ; locals FR: citadin [m] ; population urbaine [f]
ชน[n.] (chon) EN: people ; folk FR: gens [fpl] ; peuple [m] ; population [f] ; personnes [fpl]
ชนชาติไทย[n. exp.] (chonchāt Th) EN: Thai nation ; Thai people FR: population thaïe [f] ; peuple thaï [m] ; nation thaïe [f] ; communauté thaïe [f]
ชนเชื้อสาย[n. exp.] (chon cheūas) EN: FR: population [f]
จำนวนประชากร[n. exp.] (jamnūan pra) EN: population FR: population [f] ; population totale [f] ; nombre d'habitants [m]
จำนวนประชากรในประเทศไทย ; จำนวนประชากรไทย[n. exp.] (jamnūan pra) EN: FR: population totale de la Thaïlande [f]
การเพิ่มขึ้นของพลเมือง[n. exp.] (kān phoēm k) EN: population growth FR:
การเพิ่มขึ้นของประชาชน[n. exp.] (kān phoēm k) EN: population growth FR:
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก[n. exp.] (kān phoēm k) EN: FR: augmentation de la population mondiale [f]
การเพิ่มประชากรมนุษย์[n. prop.] (kān phoēm p) EN: FR: augmentation de la population (humaine) [f]
การแพร่กระจายของประชากร[n. exp.] (kān phraē k) EN: population dispersion ; population dispersal FR:
การสำรวจจำนวนประชากร[n. exp.] (kān samrūat) EN: census FR: recensement de la population [m]
การสำรวจประชากร[n. exp.] (kān samrūat) EN: census FR: étude de la population [f] ; recensement [m]
ค่าเฉลี่ยประชากร = ค่าเฉลี่ยของประชากร[n. exp.] (khā chalīa ) EN: population mean FR:
คุณภาพประชากร[n. exp.] (khunnaphāp ) EN: population quality FR:
ความหนาแน่นของประชากร[n. exp.] (khwām nānae) EN: density of population FR: densité de population [f]
ความแปรปรวนประชากร[n. exp.] (khwām praēp) EN: population variance FR:
กลางเมือง[n.] (klāngmeūang) EN: people ; public ; civil ; mass of the people ; common people FR: public [m] ; gens [fpl] ; population [f]
กลุ่มเป้าหมายในการโฆษณา[n. exp.] (klum paomāi) EN: target population FR:
มีประชากรประมาณ … คน[X] (mī prachākø) EN: FR: la population est estimée à … (+ nb) habitants
พันธุศาสตร์ประชากร[n. exp.] (phanthusāt ) EN: population genetics FR:
พี่น้องประชาชน[n. exp.] (phīnøng pra) EN: people ; citizens FR: concitoyens [mpl] ; population [f] ; compatriotes [mpl]
พลโลก[n.] (phonlalōk) EN: world population ; citizens of the world ; people of the world FR: citoyen du monde [m]
พลเมือง[n.] (phonlameūan) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population FR: citoyen [m] ; civil [m] ; population [f] ; gens [fpl]
ไพร่ฟ้า[n.] (phraifā) EN: commoners ; subjects ; people ; common folk FR: population ordinaire [f]
ภูมิศาสตร์ประชากร[n. exp.] (phūmisāt pr) EN: demographic geography ; population geography FR:
ประชาชน[n.] (prachāchon) EN: people ; population ; general public ; nationals FR: population [f] ; gens [fpl] ; peuple [m] ; citoyens [mpl] ; citoyen [m] ; public [m] ; populace (péj.) [f]
ประชาชนอินโดนีเซีย[n. exp.] (prachāchon ) EN: Indonesian population FR: population indonésienne [f]
ประชากร[n.] (prachākøn) EN: population ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; crowd ; masses FR: population [f] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ประชากรโลก[n. exp.] (prachākøn l) EN: world population FR: population mondiale [f]
ประชากรมนุษย์[n. exp.] (prachākøn m) EN: human population FR: population humaine [f]
ประชากรเป้าหมาย[n. exp.] (prachākøn p) EN: target population FR:
ประชากรทั้งหมด[n. exp.] (prachākøn t) EN: total population FR: population totale [f]
ประชากรที่ใช้ในกลุ่มทดลอง[n. exp.] (prachākøn t) EN: experimental population FR:
ประชากรตัวอย่าง[n. exp.] (prachākøn t) EN: population sample FR:
ประชาราษฎร์[n.] (prachārāt) EN: people ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; subjects ; crowd ; masses FR: population [f] ; citoyens [mpl] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ปวงชน[n. exp.] (pūang chon) EN: people ; public FR: peuple [m] ; public [m] ; population [f] ; gens [fpl]

-population- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zivilbevölkerung {f}civilian population
Mischpopulation {f}mixed population
Einwohnerzahl {f}number of inhabitants; (total) population
Bevölkerungsdichte {f}population density; density of population
Bevölkerungsschicht {f}population stratum; class of population
Gesamtbevölkerung {f}total population
Stadtbevölkerung {f}urban population

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -population-
Back to top