ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pointless-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pointless, *pointless*,

-pointless- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll assume the other ships were lost under equally pointless circumstances.สันนิษฐานว่าลำอื่นๆ พังไปแล้ว ภายใต้ภาวะเช่นเดียวกันนี้
You can't win. It's pointless to keep fighting.คุณไม่มีทางชนะ เปล่าประโยชน์ที่จะสู้
Tell him this war is pointless and you refuse too take part, huh?แล้วบอกท่านว่าสงครามนี้ไร้ประโยชน์ และคุณก็ขอปฏิเสธที่จะเข้าร่วมไง!
I told him life was pointless and I couldn't believe he hadn't killed himself.ผมบอกเขาว่าชีวิตของเขาไม่มีเป้าหมาย ทำไมเขาไม่ฆ่าตัวตายไปซะ
And the pointless begging for the eggs was pretty uncomfortable for me.มันเลอะเทอะนะที่มาขอไข่ มันไม่เฟี้ยวเลยสำหรับชั้น
Is probably responding to a childish, pointless act of petulance.อาจเป็นความรับผิดชอบ .. แบบเด็กๆที่ทำเป็นงอนแบบไม่มีจุดหมาย
It is pointless to give her those drugs.มันไม่ใช่ประเด็นที่จะฉีดยานี้ให้เธอ
It was your reckless, pointless attempt to dial earthมันเป็นความสะเพร่าของคุณ พยายามโดยไร้จุดหมาย เพื่อจะต่อไปยังโลก
I knew it was pointless at the time,ผมรู้ว่าไร้จุดหมายในตอนนั้น
And stop with the pointless vendetta.แล้วก็เลิกอาฆาตแค้นกันซะที
It's pointless in the end...มันไร้จุดหมาย ในท้ายที่สุด...
It's painful and pointless and overrated.มันเจ็บปวด ไร้จุดหมาย และให้ค่าสูงส่งเกินไป

-pointless- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻舟求剑[kè zhōu qiú jiàn, ㄎㄜˋ ㄓㄡ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, 刻舟求剑 / 刻舟求劍] lit. a notch on the side of a boat to locate a sword dropped overboard (成语 saw); fig. an action made pointless by changed circumstances
冤枉路[yuān wang lù, ㄩㄢ ㄨㄤ˙ ㄌㄨˋ, 冤枉路] pointless trip; not worth the trip
冤枉钱[yuān wang qián, ㄩㄢ ㄨㄤ˙ ㄑㄧㄢˊ, 冤枉钱 / 冤枉錢] pointless expense; not worth the money spent
冤钱[yuān qián, ㄩㄢ ㄑㄧㄢˊ, 冤钱 / 冤錢] pointless expense; not worth the money spent

-pointless- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そつ[, sotsu] (n) (1) slip-up; miss; (2) waste; wasteful or pointless action
実のない;実の無い[みのない, minonai] (exp,adj-i) insubstantial; pointless
水かけ論;水掛け論;水掛論[みずかけろん, mizukakeron] (n) endless argument; pointless argument; arguing over whose field to water (e.g. during a drought)

-pointless- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไร้ความหมาย[X] (rai khwāmmā) EN: pointless FR:
ไร้ประโยชน์[adj.] (rai prayōt) EN: useless ; futile ; ineffective ; ineffectual ; fruitless ; worthless ; pointless FR: inutile ; inefficace ; sans utilité ; vain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pointless-
Back to top