ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pharmaceutical-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pharmaceutical, *pharmaceutical*,

-pharmaceutical- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
องค์การเภสัชกรรม (n.) Government Pharmaceutical Organization
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To the pharmaceutical convention at the Hyatt. I'm meeting the Lyndon guys.มีงานเลี้ยงที่โรงแรมไฮแอท ฉันต้องไปพบคนของลินดอน
My father had come to Mexico to work for a pharmaceutical company.พ่อผมมาแม็กซิโก เพื่อทำงานบริษัทขายยา
Are we talking about a pharmaceutical equivalent to the fountain of youth?นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องการพัฒนาตัวยา ด้วยการปรับสมดุลย์ บ่อน้ำชุบชีวิตใหม่งั้นเหรอ?
At the behest of the pharmaceutical companies that seem to control them,ภายใต้การบัญขาของพวกบริษัทยา ซึ่งดูเหมือนจะคอยสั่งการ
In the big pharmaceutical companies.สนใจบริษัทยายักษ์ใหญ่
But it was a pharmaceutical company controlled by certain party members that made them all obscenely rich.มีแต่บริษัทยา ที่ควบคุมโดยสมาชิกพรรค บางคน ...ทำให้พวกเขาร่ำรวยอย่างบัดซบ.
A major pharmaceutical company has developed a mutant antibody.มีบริษัทยายักษ์ใหญ่ได้คิดตัวยาที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์
Just a little pharmaceutical delight for later.ยาเพิ่มความซู่ซ่า ไว้กินทีหลังนะ
The group hopes to confront the politician who will be attending the Νational Pharmaceutical Conference.ผู้ชุมนุมคาดหวังว่าจะได้พบกับนักการเมืองผู้นี้ ซึ่งจะเข้าร่วมงานประชุมเภสัชกรรมระดับชาติ
I've been leaning on a pharmaceutical company to send drugs and medical equipment down there.ผมได้ขอความช่วยเหลือจาก บริษัทยาแห่งหนึ่ง ให้ช่วยส่งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ไปที่นั้น
Arthur, you're not going toind another firm that's done more high-level consulting work for a relatively small pharmaceutical company like yours.อาเธอร์, คุณไม่ได้ตามหาบริษัท ที่ให้คำปรึกษาในระดับสูง สำหรับบริษัทด้านเภสัชกรรม
I heard that Maryann Forrester was an agent of the pharmaceutical companies and the liberal media, and she poisoned our water supply with LSD as a mind-control experiment.ฉันได้ยินว่า แมรี่แอน ฟอร์เรสเตอร์ เป็นสายจากบริษัทผลิตยา กับสื่อ

-pharmaceutical- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
制药业[zhì yào yè, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄧㄝˋ, 制药业 / 制藥業] pharmaceutical industry
制药厂[zhì yào chǎng, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄔㄤˇ, 制药厂 / 製藥廠] pharmaceutical company; drugs manufacturing factory
葛兰素史克[gě lán sù shǐ kè, ㄍㄜˇ ㄌㄢˊ ㄙㄨˋ ㄕˇ ㄎㄜˋ, 葛兰素史克 / 葛蘭素史克] GlaxoSmithKline, US pharmaceutical company
辉瑞[huī ruì, ㄏㄨㄟ ㄖㄨㄟˋ, 辉瑞 / 輝瑞] Pfizer (Swiss pharmaceutical company)

-pharmaceutical- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
医薬[いやく, iyaku] (n,adj-no) (1) medicine; (2) (abbr) (from 医薬安全局) Pharmaceutical and Food Safety Bureau; (P)
精密化学品[せいみつかがくひん, seimitsukagakuhin] (n) fine chemical (high precision chemicals, typically used in pharmaceutical products)
薬事法[やくじほう, yakujihou] (n) (Japanese) Pharmaceutical Affairs Law
薬事監視員[やくじかんしいん, yakujikanshiin] (n) pharmaceutical inspector
薬品会社[やくひんがいしゃ, yakuhingaisha] (n) pharmaceutical company
薬学部[やくがくぶ, yakugakubu] (n) pharmaceutical department; college of pharmacy
薬業界[やくぎょうかい, yakugyoukai] (n) (See 製薬業界) pharmaceutical industry; medicine industry
薬科大学[やっかだいがく, yakkadaigaku] (n) pharmaceutical college; college of pharmacy
製剤[せいざい, seizai] (n) formulation (of pharmaceuticals); preparation; pharmaceutical production
製薬会社[せいやくがいしゃ, seiyakugaisha] (n) pharmaceutical (drug) company
製薬業界[せいやくぎょうかい, seiyakugyoukai] (n) pharmaceutical industry
診断薬[しんだんやく, shindanyaku] (n) diagnostic drug; diagnostic pharmaceutical

-pharmaceutical- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม[n. exp.] (jaophanakng) EN: pharmaceutical assistant ; pharmacy technician FR:
การบริบาลทางเภสัชกรรม[n. exp.] (kān børibān) EN: pharmaceutical care FR:
เคมีเภสัช[n. exp.] (khēmī phēsa) EN: pharmaceutical chemistry FR: chimie pharmaceutique [f]
มานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม[n. exp.] (mānutsayawi) EN: pharmaceutical anthropology FR:
เภสัชพฤกษศาสตร์[n.] (phēsatchaph) EN: pharmaceutical botany FR: botanique pharmaceutique [f]
เภสัชศาสตร์[n.] (phēsatchasā) EN: pharmacology ; pharmaceutical sciences FR: pharmacologie [m] ; sciences pharmaceutiques [fpl]
เภสัชเคมี[n.] (phēsatkhēmī) EN: pharmaceutical chemistry FR:
เภสัชอุตสาหกรรม[n.] (phēsat-utsā) EN: pharmaceutical industry FR: industrie pharmaceutique [f]
พิพิธภัณฑ์ห้างขายยาเบอร์ลิน[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Berlin Pharmaceutical Museum FR:
ทางเภสัชกรรม[adj.] (thāng phēsa) EN: pharmaceutical FR:
เทคโนโลยีเภสัชกรรม[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: pharmaceutical technology FR:
อุตสาหกรรมยา[n. exp.] (utsāhakam y) EN: pharmaceutical industry FR: industrie pharmaceutique [f] ; industrie du médicament [f]
ยา[n.] (yā) EN: medicine ; drug ; medication ; cure ; remedy ; pharmaceutical FR: médicament [m] ; remède [m] ; drogue [f] ; potion [f] (vx) ; substance médicamenteuse [f] ; préparation pharmaceutique [f]
ยาเตรียม[n. exp.] (yā trīem) EN: pharmaceutical preparation FR: préparation pharmaceutique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pharmaceutical-
Back to top