ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-perplex-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น perplex, *perplex*,

-perplex- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder ; not understand FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -perplex-
Back to top