ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-perfume-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น perfume, *perfume*,

-perfume- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nail polish, perfume the smell of bicycle seats, cocktails...ทาเล็บสวย พรมน้ำหอม ...กลิ่นเบาะจักรยาน จิบค็อกเทล...
Women had perfume in their hair Everything glowedผมของผู้หญิงหอมกลิ่นน้ำหอม
It's a voyage too long perfume too strongการเดินทางที่ยาวไป น้ำหอมที่หอมเกิน
And that perfume actually smells really good.แต่น้ำหอมน่ะ หอมดีนะ
But wearing a perfume in bed?ใส่น้ำหอมตอนนอนด้วยเหรอ?
Choi Yoo Kang. Who did you make this perfume for?ซอยยูคัง เธอทำน้ำหอมขวดนี้ให้ใคร
Making perfume for your loved ones.การทำน้ำหอมเพื่อคนที่รัก
I've always wanted to make a perfume for you.หนูคิดจะทำน้ำหอมให้อาจารย์อยู่ตลอดเวลาค่ะ
Someone so sensitive towards smells, is really suitable to work in a perfume company.คนที่รู้สึกไวต่อกลิ่น เหมาะที่จะทำงานบริษัทน้ำหอมจริงๆ
I'm not sure if you've heard Yoo Kang mentioning it, but I'm a renowned person in the perfume industry.ฉันไม่แน่ใจว่าเธอเคยได้ยินยูคังเอ่ยถึงหรือเปล่า เรื่องชื่อเสียงของฉันในวงการน้ำหอม
You Know, 'Cause She Had This Perfume That She Always Wore.เพราะว่า มันเป็นน้ำหอมที่แม่ชอบใช่
I put on perfume and he puts on cologne, and we go out, and we can smell each other.เวลาฉันฉีดน้ำหอม เขาฉีดโคโลญจน์ และเราออกไปด้วยกัน ก็ต่างได้กลิ่นของกันและกัน

-perfume- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口齿生香[kǒu chǐ shēng xiāng, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄕㄥ ㄒㄧㄤ, 口齿生香 / 口齒生香] eloquence that generates perfume (成语 saw); profound and significant text
香腺[xiāng xiàn, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄢˋ, 香腺] perfume gland; musk gland

-perfume- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パフューム[, pafuyu-mu] (n) perfume
人工香料[じんこうこうりょう, jinkoukouryou] (n) (1) artificial flavoring; (2) synthetic perfume
伽羅[きゃら, kyara] (n) (1) aloes wood; Taxus cuspidata var. nana; (2) aloes-wood perfume
匂わす[におわす, niowasu] (v5s,vt) to give out an odor, scent or perfume (odour); to suggest; to insinuate
衣香[いこう, ikou] (n) perfume on the clothing
[こう;こり(ok), kou ; kori (ok)] (n) smell (esp. a good smell); fragrance; scent; aroma; perfume
香具師[こうぐし, kougushi] (n) master perfume maker

-perfume- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉม[n.] (chom) EN: perfume FR: parfum [m]
หัวเชื้อน้ำหอม[n. exp.] (hūa cheūa n) EN: concentrated perfume ; essential oil FR:
หัวน้ำหอม[n. exp.] (hūa nāmhøm ) EN: perfume ; essential oil ; essence FR: huile essentielle [f]
คันธะ[n.] (khantha) EN: flagrance ; perfume ; scent ; redolence FR: parfum [m]
คันธ-[pref.] (khantha-) EN: flagrance ; perfume ; scent ; redolence FR: parfum [m]
กลิ่นหอม[n. exp.] (klin høm) EN: flagrance ; sweet smell ; aroma ; perfume ; pleasing scent FR: senteur [f] ; arôme [m] ; parfum suave [f] ; parfum [m] ; fumet [m]
กลิ่นตลบ[n. exp.] (klin talop) EN: pervasive perfume ; pervasive scent ; pervasive flagrance ; good smell which permeates FR:
น้ำหอม[n.] (nāmhøm = na) EN: perfume ; cologne ; eau de Cologne FR: parfum [m] ; eau de toilette [f] ; eau de Cologne [f]
น้ำอบ[n.] (nām-op) EN: perfume [made by Thai formulas, containing no alcohol] ; perfumed lotion ; toilet water ; scented water ; cologne FR: parfum [m]
อบ[v.] (op) EN: perfume ; scent ; fumigate FR: aromatiser ; parfumer
ประทิ่น[n.] (prathin) EN: cosmetics ; perfume FR: parfum [m]
ร้านขายน้ำหอม[n. exp.] (rān khāi nā) EN: perfume shop FR: parfumerie [f]
เสาวคนธ์[n.] (saowakhon) EN: perfume FR:
สุคนธ์[n.] (sukhon) EN: perfume ; fragrance FR: parfum [m]
สูตรน้ำหอม[n. exp.] (sūt nāmhøm) EN: perfume formula FR: formule de parfum [f]
วาสะ[n.] (wāsa) EN: perfume FR:
วาสนะ[n.] (wāsana) EN: perfume FR: parfum [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -perfume-
Back to top