ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-peck-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น peck, *peck*,

-peck- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This guy named Jack Jordan ran over Mr Peck and his two little girls,ชายชื่อแจ๊ค จอร์แดนชนคุณเป็ก กับลูกสาวสองคนแล้วหนี
Your story doesn't check out, it contradicts our investigation and the statements made by Mrs Peck and Mr Rivers.คำให้การคุณไม่เข้ากับสิ่งที่เราสอบสวนได้ นี่เป็นคำให้การของคุณนายเป็กกับคุณริเวอร์
However... the weakest one among them... would only peck the concrete floor.แต่... .. ตัวที่อ่อนแอที่สุด
Those who peck others wouldn't know they will be pecked too.บางคนที่กำลังเหยียบย่ำคนอื่นอยู่ ก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังถูกข่มเหงอยู่เหมือนกัน
No matter they are friends or lovers... no matter they are parents or siblings... people will peck them... until they die!ไม่สนเพื่อน หรือว่าคนรักของคนที่ถูกแกล้ง... .. ไม่สนใจพ่อแม่ หรือพี่น้องของพวกเขา...
They look like a right peck of fuckers to me.พวกแม่งดูเหมือนตัวสร้างปัญหามากกว่า
Then, a peck on the forehead?งั้นจูบหน้าผากเป็นไง
Come on now. I ain't talking about no fucking peck like you gave Matthew.มาใน ตอนนี้ ฉัน ไม่ได้ พูดคุย เกี่ยวกับการ ร่วมเพศ ไม่ ถากถาง เช่น คุณให้ แมทธิว
If I comprehend this correctly, then this Alistair Peck has taken Einstein's theory of relativity and turned it on its ear.ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด นายอลิซแตร์ เพ็ค คนนี้ กำลังใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์
However, it does confirm that Dr. Peck was dealing with tremendous energy to do...อย่างไรก็ตาม มันยืนยันว่า ดร.เพ็ค กำลังวุ่นอยู่กับ พลังงานอันมหาศาลสำหรับ...
Mr. Peck may have done project work for NASA, but he's employed locally.คุณเพ็ค อาจจะเสร็จโปรเจ็คที่นาซ่าแล้ว แต่เขายังมีงานทำอยู่ที่นี่
Alistair Peck was a professor here for six years.อลิซแตร์ เพ็ค เป็นศจ.ที่นี่มาหกปีแล้ว

-peck- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhòu, ㄓㄡˋ, 咮] beak of bird; peck at

-peck- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペック[, pekku] (n) peck (unit of volume)
啄む[ついばむ, tsuibamu] (v5m,vt) to pick at; to peck at
掻っ穿る;掻っ穿じる(io)[かっぽじる, kappojiru] (v5r) (uk) (See 穿る) to dig up; to peck at
穿る[ほじる;ほじくる, hojiru ; hojikuru] (v5r,vt) (1) (uk) to dig up; to peck at; to pick (nose, teeth, etc.); (2) to pry into; to examine; to dredge up
突く(P);突付く(iK)[つつく, tsutsuku] (v5k,vt) (1) (uk) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to; (P)
突っ突く;突っつく[つっつく, tsuttsuku] (v5k,vt) (1) (See 突く・つつく・1) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to

-peck- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิก[v.] (jik) EN: peck at ; pick FR: becqueter ; picoter ; picorer
จุมพิตเบา ๆ = จุมพิตเบาๆ[v. exp.] (jumphit bao) EN: peck FR:
การหอม[n.] (kān høm) EN: peck ; kiss FR: baiser [m]
โขกสับ[v.] (khōksap) EN: rebuke ; nag ; peck at ; scold ; criticize sharply ; lace into FR:
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse FR: picorer ; mordiller ; brouter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -peck-
Back to top