ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-parliament-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น parliament, *parliament*,

-parliament- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่?
W. R. Grace and the U.S. governments patent on Neem was revoked by a case we brought along with the greens of European parliament and the international organic agriculture movement.บรรษัทดับบลิว อาร์ เกรซ และรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จดสิทธิบัตรต้นนีม ถูกเพิกถอนสิทธิบัตรจากคดีที่เราฟ้องร้อง โดยร่วมมือกับพรรคกรีนของรัฐสภายุโรป
A separate report has been filed suggesting a train, despite the fact that the tunnels surrounding Parliament have been sealed shut.แต่มีรายงานที่แยกออกมาว่า... ...อาจจะเป็นทางรถไฟ, แม้ว่าจะขัดแย้งกับข้อเท็จจริง ที่อุโมงค์รอบๆรัฐสภา... ...ได้ถูกปิดตายหมดแล้ว.
After I destroy Parliament his only chance will be to offer them someone else, some other piece of meat.หลังจากผมทำลายรัฐสภา... ...สิ่งเดียวที่เขาจะยื่นขอเสนอให้ใครสักคน ใครสักคนที่จะมารับบาปแทนเขา
You better hope he doesn't dissolve the parliament before you get there.หวังว่าฝ่าบาทคงไม่ยุบสภาก่อนแต่งตั้งคุณนะ
His father is Uchimura Hirotaka, a member of parliament in the House of Representatives.พ่อของเขาคือฮุจิมุระ ฮิโรทากะ เป็นสมาชิกของสภาผู้แทนราษฏร
How many members of parliament do you intend to murder at noon today.เที่ยงวันนี้พวกคุณตั้งใจสังหาร สมาชิกสภากี่คน?
Man, ox, eagle, lion. The lion's parliament isn't it?คน วัว อินทรี สิงห์โต รัฐสภาคือสิงห์โตล่ะสิ?
You and Blackwood laid the final toches to your ceremony in the sewers beneath parliament less than an hour ago.คุณกับแบล็กวู๊ด วางแผนสังหารหมู่ ในท่อใต้รัฐสภา ไม่ถึงชั่วโมงก่อน
Had it worked, your followers in parliament would have watched unharmed as their colleagues were dying around them.ถ้ามันทำงานขึ้นผู้สนับสนุน คุณในสภาจะอยู่รอดปลอดภัยกันหมด ในขณะที่คนอื่นๆ จะล้มตายอยู่รอบตัว
Cells underneath the parliament building,เป็นห้องขังอยู่ใต้ตึกรัฐสภานี่

-parliament- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英国国会[Yīng guó guó huì, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, 英国国会 / 英國國會] parliament of the United Kingdom

-parliament- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election
パーラメント[, pa-ramento] (n) parliament
フランクフルト国民議会[フランクフルトこくみんぎかい, furankufuruto kokumingikai] (n) Frankfurt Parliament
ヨーロッパ議会[ヨーロッパぎかい, yo-roppa gikai] (n) European Parliament
七並べ[しちならべ, shichinarabe] (n) fan-tan (card game); sevens; parliament
与党議員[よとうぎいん, yotougiin] (n) lawmakers from the ruling parties; government member of parliament
国会議事堂[こっかいぎじどう, kokkaigijidou] (n) national parliament or congress building (e.g. National Diet (Japan), Capitol Hill (US), Houses of Parliament (UK), etc.); (P)
州議[しゅうぎ, shuugi] (n) (abbr) (See 州議会) state legislature; state or provincial parliament
州議会[しゅうぎかい, shuugikai] (n) state legislature; state or provincial parliament
英国議会[えいこくぎかい, eikokugikai] (n) British parliament
英議会[えいぎかい, eigikai] (n) (abbr) (See 英国議会) British parliament
衆議院解散[しゅうぎいんかいさん, shuugiinkaisan] (n) dissolution of the lower house of parliament
衛視[えいし, eishi] (n) guards at parliament
解散風[かいさんかぜ, kaisankaze] (n) feeling of the impending dissolution of parliament

-parliament- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารรัฐสภา[n. exp.] (ākhān ratth) EN: parliament building FR:
กระทู้ถามในรัฐสภา[n. exp.] (krathūthām ) EN: question in Parliament FR:
พ.ร.บ. (พระราชบัญญัติ)[abv.] (Phø.Rø.Bø. ) EN: Act ; Royal act ; Act of Parliament FR: A.R. (arrêté royal)
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)[n.] (phrarātchab) EN: Royal act ; Act of Parliament ; Act FR: arrêté royal [m]
ผู้แทนราษฎร[n.] (phūthaēn rā) EN: assemblyman ; member of parliament ; congressman ; representative (of the people) ; elected representative FR: député [m]
ประธานรัฐสภา[n. prop.] (Prathān Rat) EN: Parliament President ; speaker of Parliament FR: président du Parlement [m]
รัฐสภา[n.] (ratthasaphā) EN: parliament ; congress FR: parlement [m] ; congrès [m]
สมาชิกรัฐสภา[n. exp.] (samāchik ra) EN: member of parliament ; member of the assembly FR: député [m] ; parlementaire [m] ; membre du Parlement [m]
สมาชิกสภา[n. exp.] (samāchik sa) EN: Member of Parliament ; MP ; Representative FR: député [m] ; parlementaire [m] ; membre du Parlement [m]
สมัยประชุม[n.] (samaiprachu) EN: session ; session of congress ; session of parliament FR: session [f] ; séance [f] ; session parlementaire [f]
สภา[n.] (saphā) EN: council ; assembly ; board ; chamber ; house ; parliament ; congress ; forum FR: conseil [m] ; assemblée [f] ; chambre [f] ; congrès [m] ; parlement [m] ; comité [m] ; forum [m]
ตำรวจรัฐสภา[n. exp.] (tamrūat rat) EN: parliament police FR:
ยุบสภา[v. exp.] (yup saphā) EN: dissolve the House of Representatives ; dissolve the Parliament FR: dissoudre le Parlement ; dissoudre les Chambres

-parliament- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgeordnetenkammer {f} [pol.]chamber of deputies; parliament
Stadtparlament {n}city parliament
Parlamentsabgeordnete {m,f}; ParlamentsabgeordneterMember of Parliament
Unterhausabgeordnete {m,f}MP : Member of Parliament [Br.]
Parlamentspräsident {m}Speaker of the parliament

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -parliament-
Back to top