ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-parallel-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น parallel, *parallel*,

-parallel- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The advent of computers and the subsequent accumulation of incalculable data has given rise to a new system of memory and thought, parallel to your own.การกำเนิดของคอมพิวเตอร์ และการจำลองข้อมูลที่ไม่อาจคำนวนได้– ทำให้เกิดระบบความจำและการคิดขึ้นมาใหม่, เพื่อตัวคุณเอง
I prefer non US equipment. Single parallel system.ไม่ใช้อุปกรณ์ของอเมริกา ระบบลำกล้องเดี่ยว
All handles parallel with the right elbow.All handles parallel with the right elbow.
This early morning, North Koreans passed the 38th parallel and attacked...พลทหารทุกคนที่จะไปรบกับเรา มารายงานตัวด่วน
It says that there's a world similar to the one we're living in, but with some differences that runs parallel with this world.เรื่องราวเกี่ยวกับอีกโลกหนึ่งที่เหมือนกับโลกที่เราอาศัยอยู่ แต่ก็มีบางอย่างที่ในโลกเราไม่มี
I suppose it should be called a parallel universe.เรียกได้ว่าเป็นโลกคู่ขนาน
In that parallel world, dragons and magic may exist, or alchemy might be developed rather than science.ในโลกนั้นอาจจะมีมังกร รึเวทย์มนต์อยู่จริงก็ได้ หรือมีวิชาเล่นแร่แปรธาตุที่พัฒนายิ่งใหญ่กว่าวิทยาศาสตร์
Well, it might continue parallel to the new branch, but most likely it ceases to exist.-I'm not playing games. -Yeah, you are. -No, I'm not.
Heavy impact, parallel wounds.แผลฉกรรจ์ บาดแผลคล้ายกัน
It may sound like witchcraft... but you mustn't fear parallel perception.ฟังดูเหมือนพวกแม่มดนะ แต่คุณไม่ต้องกลัว โลกคู่ขนานแบบนี้หรอก
I'm very bad with narrow roads and parallel parking... ba-bye!อีกอย่าง ผมไม่ถนัดพวกซอยแคบๆกับการจอดรถเข้าซองซะด้วย งั้นไปล่ะ
Graduated from the Air Force Academy at 21, with an advanced degree in parallel algorithms and quantum electronics.จบโรงเรียนนายเรืออากาศ ตอนอายุ 21 ด้วยปริญญาขั้นสูง ในสาขาอัลกอลิทึม กับ ควอนตัม อิเลกทรอนิกส์

-parallel- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英汉对译[Yīng Hàn duì yì, ㄏㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄧˋ, 英汉对译 / 英漢對譯] English-Chinese parallel text
并激[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, 并激 / 並激] parallel excitation; shunt excitation; shunt-wound (e.g. electric generator)
并联[bìng lián, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˊ, 并联 / 並聯] parallel connection
并行程序[bìng xíng chéng xù, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, 并行程序 / 並行程序] parallel program
并行计算[bìng xíng jì suàn, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ, 并行计算 / 並行計算] parallel computing
平行线[píng xíng xiàn, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, 平行线 / 平行線] parallel lines
排偶[pái ǒu, ㄆㄞˊ ㄡˇ, 排偶] parallel and antithesis (paired sentences as rhetoric device)
双杠[shuāng gàng, ㄕㄨㄤ ㄍㄤˋ, 双杠 / 雙槓] parallel bars (gymnastics event)

-parallel- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser)
エンハンストパラレルインタフェース[, enhansutoparareruintafe-su] (n) {comp} enhanced parallel interface
に沿って[にそって, nisotte] (exp,adv) along; parallel to; in accordance with
パラチャン[, parachan] (n) (abbr) parallel channel; parallel channels
パラレル[, parareru] (adj-na,n) parallel
パラレルZip[パラレルジップ, pararerujippu] (n) {comp} parallel Zip
パラレルスラローム[, pararerusuraro-mu] (n) parallel slalom
パラレルポート[, pararerupo-to] (n) {comp} parallel port
中点;中テン[ちゅうてん(中点);なかてん(中点);ちゅうテン(中テン);なかテン(中テン), chuuten ( chuuten ); nakaten ( chuuten ); chuu ten ( naka ten ); naka ten ( naka te] (n) (1) (ちゅうてん only) middle point; median point; (2) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
平行棒[へいこうぼう, heikoubou] (n) parallel bars
平行移動[へいこういどう, heikouidou] (n,vs) translation; shift; parallel displacement
段違い平行棒[だんちがいへいこうぼう, danchigaiheikoubou] (n) (gymnastics) uneven parallel bars
異世界[いせかい, isekai] (n) parallel universe (e.g. in SF)
蛇腹[じゃばら, jabara] (n) (camera) bellows; ceiling molding; ceiling moulding; design of parallel lines; cornice
裏通り(P);裏通(io)[うらどおり(P);うらとおり(ik), uradoori (P); uratoori (ik)] (n) side street (often parallel to a main street); back street; alley; (P)
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] (n) {comp} massively parallel computer
類例[るいれい, ruirei] (n) similar instance; similar case; parallel case; analogy
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface
パラレルインタフェース[ぱられるいんたふぇーす, parareruintafe-su] parallel interface
パラレルコネクタ[ぱられるこねくた, pararerukonekuta] parallel connector
パラレルプリンタ[ぱられるぷりんた, pararerupurinta] parallel printer
パラレルポート[ぱられるぽーと, pararerupo-to] parallel port
パラレル伝送[パラレルでんそう, parareru densou] parallel transmission
並列[へいれつ, heiretsu] parallel
並列伝送[へいれつでんそう, heiretsudensou] parallel transmission
並列処理[へいれつしょり, heiretsushori] parallel processing, array processing
並列加算[へいれつかさん, heiretsukasan] parallel addition
並列加算器[へいれつかさんき, heiretsukasanki] parallel adder
並列運転[へいれつうんてん, heiretsuunten] parallel run
並行注記[へいこうちゅうき, heikouchuuki] parallel annotation
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] massively parallel computer
超高速並列インターフェース[ちょうこうそくへいれつインターフェース, choukousokuheiretsu inta-fe-su] HIPPI, High Performance Parallel Interface

-parallel- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบขนาน[adj.] (baēp khanān) EN: parallel FR: parallèle
บาร์คู่[n. exp.] (bā khū) EN: parallel bars FR: barres parallèles [fpl]
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off FR:
การอภิปรายคู่ขนาน[n. exp.] (kān aphiprā) EN: parallel discussion FR: discussions parallèles [fpl]
การส่งแบบขนาน[n. exp.] (kān song ba) EN: parallel transmission FR:
การส่งข้อมูลแบบขนาน[n. exp.] (kān song kh) EN: parallel data transmission FR:
การส่งผ่านข้อมูลแบบขนาน[n. exp.] (kān song ph) EN: parallel transmission FR:
ขนาน[v.] (khanān) EN: be parallel FR: être parallèle à
ขนาน[adj.] (khanān) EN: parallel ; simultaneous FR: parallèle
ขนานกัน[v. exp.] (khanān kan) EN: be parallel each other ; be parallel ; run parallel to each other FR: être parallèles (l'un à l'autre)
ควบคู่กันไป[X] (khūapkhū ka) EN: together ; simultaneously ; at the same time ; accompanied by ; coupled with ; in addition to ; in parallel with FR: en mêm temps ; de front
คู่ขนาน[adj.] (khū khanān) EN: parallel FR: parallèle
ไม่มีที่เปรียบ[adj.] (mai mī thī ) EN: incomparable ; without parallel ; unparalleled ; matchless ; peerless ; beyond compare FR: incomparable ; sans comparaison ; sans égal
เปรียบ[v.] (prīep) EN: compare ; draw a parallel between ; bear comparison ; contrast ; liken ; check FR: comparer (avec/à) ; confronter ; établir un parallèle ; faire la comparaison
เรือนแฝด[n. exp.] (reūoen faēt) EN: house built in parallel FR: maisons jumelles [fpl]
สัจพจน์เส้นขนาน[n. exp.] (satjaphot s) EN: parallel postulate FR:
เส้นเชื่อมขนาน[n. exp.] (sen cheūam ) EN: parallel edges ; multiple edges FR:
เส้นขนาน[n. exp.] (sen khanān) EN: parallel lines ; parallel ; latitude FR: lignes parallèles [f] ; parallèles [fpl] ; parallèle [m]
เส้นขนานละติจูด[n. exp.] (sen khanān ) EN: parallel of latitude FR: parallèle [m]
เทียบ[v.] (thīep) EN: compare ; liken ; match ; bring close together for comparison ; draw a parallel between FR: comparer ; rapprocher

-parallel- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rheinseitenkanal {m}canal parallel to the Rhine
Parallelschnittstelle {f}; Interface parallel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -parallel-
Back to top