ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-papule-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น papule, *papule*,

-papule- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丘疹[きゅうしん, kyuushin] (n) pimple; papule

-papule- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สิว[n.] (siu = sīu) EN: pimple ; pustule ; papule ; acne FR: bouton [m] ; acné [m] ; pustule [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -papule-
Back to top