ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-overstate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น overstate, *overstate*,

-overstate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I think it's really important that we don't overstate the case and that we admit that there are cracks and fissures in all of these corporate structures.และฉันคิดว่ามันสำคัญมาก ที่เราไม่ควรตีโพยตีพายเกินกว่าเหตุ เราต้องยอมรับว่า มันมีรอยแตก
It's hard to overstate what kind of condition we were in.มันยากจะบรรยายสภาพของพวกเรา

-overstate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกผ่าน[v. exp.] (bøk phān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price ; inflate the price FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -overstate-
Back to top