ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ovation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ovation, *ovation*,

-ovation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hear yours got a standing ovation in the e.R.ฉันได้ยินว่ามีการยืนปรบมือให้ในห้องฉุกเฉิน
I so want to give you a standing ovation right now.ฉันอยากจะยืนปรบมือ ให้นายเลยนะเนี่ยะ

-ovation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オヴェイション[, oveishon] (n) ovation
スタンディングオベーション[, sutandeinguobe-shon] (n) standing ovation

-ovation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ovation {f} | jdm. Ovationen bereiten | stehende Ovationen; Ovationen im Stehenovation | to give someone an ovation | standing ovations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ovation-
Back to top