ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-outburst-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น outburst, *outburst*,

-outburst- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I apologize for that little outburst of anger I showed earlier.ขออภัยกับกริยาที่ไม่สุภาพ
Your electrical outburst also shut down the grid, letting out a dozen inmates who are just as bad or worse.สนามไฟฟ้าของเธอระเบิด ทำลายห้องขัง พวกที่ถูกขังหนีไปเป็นโหล ยังงี้เรียกว่าแย่ หรือไม่ก็เลวร้ายเลย
I'm sorry about the little outburst this morning...ผมต้องขอโทษด้วย สำหรับการระเบิด เล็กๆน้อยๆ เมื่อเช้า...
The reason for Author Lee's violent outburst is still being investigated.เหตุผลที่นักเขียนลี ระเบิดการกระทำครั้งนี้ ยังคงอยู่ในระหว่างการสอบสวน
Yeah, well, I hope Gemma's outburst didn't ruin it for you.ครับ เอ่อ ผมหวังว่าที่เจมม่า แผลงฤิทธิ์เมื่อคืน ไม่ทำให้งานคุณเสีย
Fulfilling my duties as costume coordinator and text-fighting with Mike, who says my outburst in Glee Club was unreasonable.มาทำหน้าที่ผู้ประสานงานเครื่องแต่งกายไง และกำลังกระหน่ำส่งเม็จเส็จกับไมค์อยู่ เขาหาว่า ชั้นระเบิดอารมณ์ในชมรมเป็นเรื่องไร้เหตุผล
For one, Mona's outburst in the day room, and they realize she hasn't been taking all her meds.อย่างแรกเลย, โมน่าอาละวาดในห้องโถง และเธอก็ไม่ได้กินยาที่หมอให้เลย
You must be wondering if I recorded your outburst to our friends yesterday.คุณจะต้องประหลาดใจแน่.. ถ้าฉันได้บันทึก ที่คุณระเบิดอารมณ์ออกมา กับเพื่อนของเรา..
Your little outburst and then posted it on the Internet?เรื่องที่เธอวีนแตกแล้วเอาไปลงใน อินเตอร์เน็ตขึ้นมาล่ะ
The reason for this outburst of affection is they know they won't have to put up with me anymore.เหตุที่พวกเขามากัน ก็เพราะรู้ว่าจะไม่ต้องทนผมอีกต่อไปแล้ว
And as this little emotional outburst just made crystal clear...และจากเหตุการณ์ใช้อารมณ์ตรงนี้ ทำให้ฉันเข้าใจแจ่มแจ้งเลย

-outburst- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトバスト[, autobasuto] (n) outburst
ガス突出[ガスとっしゅつ, gasu tosshutsu] (n) outburst of gas
八つ当たり(P);八つあたり[やつあたり, yatsuatari] (n) outburst of anger; (P)
即ギレ;即切れ[そくギレ(即ギレ);そくぎれ(即切れ), soku gire ( soku gire ); sokugire ( soku kire )] (n,vs) (sl) (See キレる) instantly exploding into a rage; sudden outburst
怒りを遷す[いかりをうつす, ikariwoutsusu] (exp,v5s) to be so angry that one lashes out at unrelated things; to have an outburst of anger
激発[げきはつ, gekihatsu] (n,vs) fit; spasm; outburst
蝉時雨[せみしぐれ, semishigure] (n) outburst of cricket chirping

-outburst- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปะทุ[n.] (kān pathu) EN: explosion ; outburst FR: explosion [f] ; éruption [f]

-outburst- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zornausbruch {m}fit of rage; angry outburst
Temperamentsausbruch {m}temperamental outburst

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -outburst-
Back to top