ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ostentatious-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ostentatious, *ostentatious*,

-ostentatious- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆阔[bǎi kuò, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄛˋ, 摆阔 / 擺闊] parade one's wealth; be ostentatious and extravagant

-ostentatious- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious
伝法[でんぼう;でんぽう, denbou ; denpou] (adj-na,n) teaching Buddhism; rough person; bullying; ostentatious bravado
俗物[ぞくぶつ, zokubutsu] (n,adj-no) worldly-minded person; vulgar person; philistine; snob; vulgar and ostentatious person.
俗物根性[ぞくぶつこんじょう, zokubutsukonjou] (n,adj-no) snobbery; snobbishness; philistinism; vulgar and ostentatious nature (disposition)
看板倒れ[かんばんだおれ, kanbandaore] (n) ostentatious
見栄っ張り;見栄っぱり;見えっ張り[みえっぱり, mieppari] (n,adj-na) vain person; ostentatious person; show-off

-ostentatious- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก๊กหน้า[v.] (keknā) EN: be pretentious; be ostentatious FR: être prétentieux
กิ้งก่า[n.] (kingkā) EN: ostentatious person FR: personne prétentieuse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ostentatious-
Back to top