ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ornamentation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ornamentation, *ornamentation*,

-ornamentation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your dιtachι, ornamentation and your taste.การเคลื่อนไหว การเพิ่มสีสันในดนตรี และ รสนิยม

-ornamentation- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花腔[huā qiāng, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄤ, 花腔] florid ornamentation in opera; coloratura

-ornamentation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement
身体装飾[しんたいそうしょく, shintaisoushoku] (n) body ornamentation (adornment, tatoos, etc.)

-ornamentation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลังการ[n.] (alangkān) EN: literary beauty ; literary ornamentation FR:
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: fin-like temple gable edge ornamentation ; toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga) FR:
บราลี[n.] (barālī) EN: small pinnacle ornamentation (along a roof ridge) FR: épi de faîtage [m]
เครื่องประดับ[n.] (khreūangpra) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory FR: décoration [f] ; ornement [m]
ปะราลี[n.] (parālī) EN: small pinnacle ornamentation along a roof ridge FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ornamentation-
Back to top