ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-originally-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น originally, *originally*,

-originally- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Subway originally was tunnels filled with water."รู้มั้ยว่าทำไมเรียกรถใต้ดิน มันเคยเป็นอุโมงค์ที่มีน้ำ
He's originally from America, so the U.S. cooperated with us in capturing him.เขาเกิดที่อเมริกา, เพราะงั้นอเมริกาถึงร่วมกับเราตามจับเขา
The Amanitus Muscarius is a rare coastal mushroom originally used by the Iroquois to combat red malaria.อะมานิทัส มัสคาเรียส เห็ดริมฝั่งที่หายาก ชนเผ่าอิโรเควียสใช้เพื่อรักษาโรคมาลาเรียแดง
We originally were raising these mutant creatures for their nervous systems for game-pods.เราเพาะเลี้ยงต้นแบบ สัตว์กลายพันธ์ สำหรับระบบ ประสาทสำหรับเกม-พอด
Pastoral means set in the country, originally seen in the eclogues of VirgiI.พาสโตรอลหมายถึง "ในชนบท" จากการเปรียบเทียบของเวอร์จิล
Our style was originally used for killing.เดินทีวิชาการต่อสู้ของพวกเรามีไว้เพื่อสังหาร
The management policy that Headmaster Daimon is implementing was originally designed by meนโยบายการบริหาร ที่อาจารย์ใหญ่ไดม่อนนำมาใช้ ถูกออกแบบมาโดยฉัน
I was originally designed for assassination missions.เดิมผมถูกออกแบบมา เพื่อภารกิจลอบสังหาร
It's a funerary statue of the pharaoh and queen originally intended to preserve the pharaoh's ka.เป็นรูปปั้นในสุสานของฟาโรห์กับราชินี ทำขึ้นเพื่อใช้เก็บ"คา"...
Corporations were originally associations of people who were chartered by a state to perform some particular function.เดิมทีบรรษัทเป็นการรวมตัวของกลุ่มคน ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ เพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
Well, it's more complicated than we originally thought.คือ มันซับซ้อนกว่า ที่เราคิดตอนแรก
Since I was originally abandoned like trashฉันถูกทิ้งเหมือนขยะ มาตั้งแต่แรก

-originally- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, 太仆寺 / 太僕寺] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia)
宣纸[xuān zhǐ, ㄒㄩㄢ ㄓˇ, 宣纸 / 宣紙] fine writing paper, originally from Jing county 涇縣|泾县, Xuancheng 宣城, Anhui
吉普车[jí pǔ chē, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄔㄜ, 吉普车 / 吉普車] jeep, GP (general purpose); military vehicle originally made in USA
知识就是力量[zhī shi jiù shì lì liang, ㄓ ㄕ˙ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, 知识就是力量 / 知識就是力量] Knowledge is power, slogan originally due to Francis Bacon 弗蘭西斯·培根|弗兰西斯·培根
摩诃婆罗多[Mó hē pó luó duō, ㄇㄛˊ ㄏㄜ ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄨㄛ, 摩诃婆罗多 / 摩訶婆羅多] Mahābhārata, second great Indian epic after Rāmāyana 羅摩衍那|罗摩衍那, possibly originally c. 4th century BC; contains many reference to people and lands in central Asia called China
沙门[shā mén, ㄕㄚ ㄇㄣˊ, 沙门 / 沙門] monk (Sanskrit: Sramana, originally refers to north India); Buddhist monk
[xiū, ㄒㄧㄡ, 貅] see píxiū 貔貅, composite mythical animal; originally 貅 was the female
[pí, ㄆㄧˊ, 貔] see píxiū 貔貅, composite mythical animal; originally 貔 was the male
原定[yuán dìng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ, 原定] originally planned; originally determined
的士[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, 的士] taxi (loanword, originally Hong Kong usage); also called 出租車|出租车 or 出租汽車|出租汽车
安祖花[ān zǔ huā, ㄢ ㄗㄨˇ ㄏㄨㄚ, 安祖花] Anthurium hybrida, tropical flower originally from Colombia
一种粗棉布[yī zhǒng cū mián bù, ㄧ ㄓㄨㄥˇ ㄘㄨ ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, 一种粗棉布 / 一種粗棉布] A coarse, loosely woven cotton gauze, originally used for wrapping cheese.

-originally- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレベス芋[セレベスいも, serebesu imo] (n) (See 赤芽芋) type of taro originally from Sulawesi
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P)
ポケットモンスター[, pokettomonsuta-] (n) (See ポケモン) pocket monster (internationally popular cartoon series, originally a video game)
ポケモン[, pokemon] (n) (abbr) (See ポケットモンスター) pocket monster (internationally popular cartoon series, originally a video game)
合従[がっしょう, gasshou] (n,vs) (See 秦,連衡,六国) alliance (esp. originally of the Six Kingdoms against the Qin dynasty)
四柱推命[しちゅうすいめい, shichuusuimei] (n) Four Pillar astrology; originally Chinese method of fortune-telling based on the time, date, month and year of a person's birth
[せい, sei] (n) flag (esp. originally a flagpole-topping streamer made of feathers)
榕樹[がじゅまる;ようじゅ;カジュマル, gajumaru ; youju ; kajumaru] (n) (uk) (がじゅまる is originally from Okinawa dialect) Chinese banyan (Ficus microcarpa or Ficus retusa); Malayan banyan; Indian laurel
法輪[ほうりん, hourin] (n) {Buddh} (See 輪宝,転法輪) the teachings of Buddha (as likened to the Dharmachakra, originally a wheel-like weapon used to destroy the evils of mankind); Buddhist doctrine
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people
瘴気[しょうき, shouki] (n) miasma; (supposed) noxious gas originally believed to cause fever
精進料理[しょうじんりょうり, shoujinryouri] (n,adj-no) vegetarian cuisine originally derived from the dietry restrictions of Buddhist monks
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there

-originally- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรพกาล[adv.] (banphakān =) EN: in olden times ; in ancient times ; in the early days ; originally ; the old days FR:
ดั้งเดิม[adv.] (dangdoēm) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first ; from the beginning ; initially FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดิม[adv.] (doēm) EN: at first ; originally ; before ; formerly ; originally ; same as before FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally FR: initialement ; au début
จำเดิม[adv.] (jamdoēm) EN: originally FR:
จับเดิม[X] (japdoēm) EN: originally FR:
แรกเริ่ม[adv.] (raēkroēm) EN: at first ; from the beginning ; at the start : originally FR: à l'origine ; au début
เริ่มแรก[adv.] (roēmraēk) EN: at first ; firstly ; initially ; at the beginning ; at the outset ; in the first place ; originally ; to begin with FR: d'abord ; au début ; au départ ; initialement
แต่เดิม[adv.] (tāe doēm) EN: at first ; originally ; from the beginning ; in the beginning ; from before ; ab initio FR: d'abord
ตอนแรก[adv.] (tøn raēk) EN: at first ; originally ; first ; firstly FR: au début ; tout d'abord ; dans un premier temps ; initialement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -originally-
Back to top