ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ordinarily-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ordinarily, *ordinarily*,

-ordinarily- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't ordinarily feed on humans.โดยปกติผมไม่ ดื่มกินจากมนุษย์โดยตรง
It makes us do things we wouldn't ordinarily do.เราต้องทำในบางสิ่ง ที่โดยปกติแล้วเราไม่ทำ
I'm, I'm not ordinarily a man of many words.โดยปกติแล้ว ผมไม่ใช่คนช่างพูดเท่าไหร่
Heart. I'm guessing they would do something they wouldn't ordinarily do.ความรักอาจทำให้ใครสักคนทำสิ่งที่เขาไม่คาดคิด
Then take it, and buy yourself something you ordinarily wouldn't.เอาไปเถอะน่า เเละซื้อของที่ลูก ไม่มีบ้างก็ได้

-ordinarily- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
照说[zhào shuō, ㄓㄠˋ ㄕㄨㄛ, 照说 / 照說] normally; ordinarily speaking

-ordinarily- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亭主の好きな赤烏帽子[ていしゅのすきなあかえぼし, teishunosukinaakaeboshi] (exp) (arch) (See 烏帽子) Family members should fall into line with the head of the family even if his taste is a little odd, like wearing a red eboshi, which is ordinarily black
赤烏帽子[あかえぼし, akaeboshi] (n) (1) (See 亭主の好きな赤烏帽子) red eboshi (headgear worn by Japanese men prior to and during the Edo period, which was ordinarily black in color); (2) metaphor for an odd item or having a taste for such an item

-ordinarily- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati ) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยปรกติ[adv.] (dōi prokkat) EN: normally ; usually ; ordinarily FR:
โดยทั่วไป[adv.] (dōi thūapai) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale ; en principe
เป็นประจำ[adv.] (pen prajam) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; all the time ; often FR: fréquemment ; régulièrement ; ordinairement
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammad) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things FR: normalement ; naturellement ; habituellement
สม่ำเสมอ[adv.] (samamsamoē ) EN: usually ; normally ; regularly ; ordinarily ; commonly ; always FR: régulièrement ; sans cesse ; en permanence
เสมอ ๆ = เสมอๆ[adv.] (samoē-samoē) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often FR: éternellement
ตามปกติ[adv.] (tām pakati ) EN: normally ; usually ; generally ; ordinarily ; as en rule ; as usual FR: normalement ; habituellement ; d'habitude ; d'ordinaire ; généralement ; en principe ; en règle générale ; comme d'habitude
ตามปรกติ[adv.] (tām prokkat) EN: normally ; usually ; ordinarily FR:
ตามธรรมดา[adv.] (tām thammad) EN: usually ; ordinarily ; as a rule ; generally ; commonly FR: généralement ; d'habitude ; d'ordinaire ; habituellement ; en principe ; en règle générale

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ordinarily-
Back to top