ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-opening-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น opening, *opening*,

-opening- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You skipped the opening ceremony, didn't you?เธอโดด(ไม่เข้าร่วม)พิธีเปิดใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, I don't want to be late. Lili von Shtupp is opening tonight.ไปกันเถอะ ฉันไม่อยากสาย ลิลลี่ วอน ชตุป เปิดโชว์คืนนี้
Amity Boat Rental Yard's opening early to prepare for the annual seasonal rush.ย่านเรือเช่าของอามิตี้เปิดกันเเต่เนิ่น... เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวประจําปี
They have all gone to the theatre for the opening of the Bolshoi.ทั้งหมดไปที่โรงละคร เพื่อเปิดงาน บอยชอย.
Would you be more comfortable opening the Ark in Berlin for your führer, and finding out only then if the sacred Covenant is inside, and whether you've accomplished your mission, and obtained the one true Ark?คุณจะสบายใจ ขึ้นหรือไม่ ถ้าเราไปเปิดที่เบอร์ลิน เปิดหีบศักดิ์สิทธิ์ที่เบอร์ลิน เพื่อฟิเรลของคุณ, และค้นพบตอนนั้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม พันธสัญญา อยู่ข้างใน,
Hot dogs have been boiling since the opening day in April.สุนัขร้อนได้รับการเดือดตั้งแต่ วันเปิดในเดือนเมษายน นั่นคือ สุนัขร้อน
Working stag parties and Elks Club banquets, opening for an accordion player.ต้องไปตามปาร์ตี้ ตามคลับ
I'm not opening that door and neither are you, and if you try...ผมจะไม่เปิดประตู คุณก็เหมือนกัน และถ้าคุณพยายามจะเปิด..
He'd give the doorman $100 just for opening the door.เขาให้ทิปเด็กเปิดประตู หนึ่งร้อย เพียงแค่เปิดประตูให้
It seems we have an opening on Mr. Montrose's staff.ดูเหมือนว่าเรากำลังเปิดรับพนักงานใหม่ ให้มอนท์โรสอยู่พอดี
Kelly found herself opening up, trusting the older woman revealing things about herself....เคลลี่พบว่าตัวเองเปิดใจ ไว้ใจหญิงแก่... ...เผยทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวเธอ...
So stay tuned for more exciting coverage of the opening ceremonies... of the 15th Winter Olympiad from Calgary, Alberta, Canada.เพราะฉะนั้นอย่าไปไหน ตามติดความตื่นเต้นของพิธีเปิด... การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่ 15 จาก คาลการี่ อาลเบอร์ทา ประเทศแคนาดา
There is an opening for a job, away from all this...เพราะฉันจะเสนองาน... ที่ห่างไกลจากการขุดดิน

-opening- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入场式[rù chǎng shì, ㄖㄨˋ ㄔㄤˇ ㄕˋ, 入场式 / 入場式] ceremonial entry; opening procession
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, 一个幽灵在欧洲游荡 / 一個幽靈在歐洲遊蕩] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto"
孔道[kǒng dào, ㄎㄨㄥˇ ㄉㄠˋ, 孔道] opening providing access; the teaching of Confucius
揭幕式[jiē mù shì, ㄐㄧㄝ ㄇㄨˋ ㄕˋ, 揭幕式] opening ceremony; unveiling
营业时候[yíng yè shí hou, ˊ ㄧㄝˋ ㄕˊ ㄏㄡ˙, 营业时候 / 營業時候] opening hours (shop, bank, restaurant)
片头[piàn tóu, ㄆㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, 片头 / 片頭] opening titles (of movie); leader (blank film at the beginning and end of a reel)
进价[jìn jià, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄚˋ, 进价 / 進價] opening price
开幕式[kāi mù shì, ㄎㄞ ㄇㄨˋ ㄕˋ, 开幕式 / 開幕式] opening ceremony
开幕词[kāi mù cí, ㄎㄞ ㄇㄨˋ ㄘˊ, 开幕词 / 開幕詞] opening speech (at a conference)
首映[shǒu yìng, ㄕㄡˇ ˋ, 首映] premiere (of a play or film); opening night; first run; to premiere (a film)
开河期[kāi hé qī, ㄎㄞ ㄏㄜˊ ㄑㄧ, 开河期 / 開河期] thawing and opening up of frozen river in spring
[zī, ㄗ, 鼒] tripod with a small opening on top
窗扇[chuāng shàn, ㄔㄨㄤ ㄕㄢˋ, 窗扇] window; the opening panel of a window

-opening- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープニングゲーム[, o-puninguge-mu] (n) opening game
オープニングナンバー[, o-puningunanba-] (n) opening number
オープン化[オープンか, o-pun ka] (n) {comp} opening
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P)
プール開き[プールびらき, pu-ru biraki] (n) opening of a pool (e.g. for the summer season)
一番太鼓[いちばんだいこ, ichibandaiko] (n) beating of a drum as a signal to announce the opening (beginning) of an event (theatrical performance, festival, etc.)
八つ口;八口[やつくち, yatsukuchi] (n) small opening in the side of some traditional Japanese clothing (located where the sleeve meets the bodice, below the armpit)
内開き[うちびらき, uchibiraki] (n) opening inward (e.g. door, window)
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n,adj-f,vs) (2) opening a branch office
前面[ぜんめん, zenmen] (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P)
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P)
口切り[くちきり, kuchikiri] (n) (1) start broaching (a subject); opening remark; start; commencement; beginning; (2) event at the start of the tenth month of the lunar calendar; (3) opening a sealed jar or container
始業時間[しぎょうじかん, shigyoujikan] (n) opening time; starting time of work
寄り付き[よりつき, yoritsuki] (n) opening session; anteroom
小開扉;小開ひ[しょうかいひ, shoukaihi] (n) (obsc) opening a door for a moment (esp. on the train, when someone's foot is stuck, etc.)
左大括弧[ひだりだいかっこ, hidaridaikakko] (n) opening (square) bracket
左小括弧[ひだりしょうかっこ, hidarishoukakko] (n) opening parenthesis
巻頭[かんとう, kantou] (n) (1) opening page of book; beginning of an essay; (adj-f) (2) prefatory
巻頭歌[かんとうか, kantouka] (n) prefatory song or poem; opening song
市場自由化[しじょうじゆうか, shijoujiyuuka] (n,vs) market liberalization; market liberalisation; opening up of a market
幽門[ゆうもん, yuumon] (n,adj-no) pylorus; opening of stomach into duodenum
[じょ, jo] (n) (1) order; ordering; (2) beginning; start; (3) (See 序詞) foreword; preface; introduction; (4) (See 序破急) (in gagaku or noh) opening of a song
掃き出し窓[はきだしまど, hakidashimado] (n) opening through which dirt is swept
換気口[かんきこう, kankikou] (n) vent; ventilation opening
新開[しんかい, shinkai] (n) opening (of uncultivated land)
櫓太鼓[やぐらだいこ, yaguradaiko] (n) drums which announce the opening of a stage performance or commencement of sumo bouts; the sound produced by such drums
歩き初め[あるきぞめ, arukizome] (n) opening something to pedestrians, e.g. a new bridge
海開き[うみびらき, umibiraki] (n) opening of the beachgoing season
狐の窓[きつねのまど, kitsunenomado] (n) way of entangling one's hands together to leave a small opening between the middle and ring fingers; fox's window
目覚まし(P);目覚し[めざまし, mezamashi] (n) (1) (abbr) alarm clock; (2) opening one's eyes; keeping one's eyes open; (3) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; (P)
破題[はだい, hadai] (n) opening section of a Chinese poem or essay (in which the topic is broached); broaching the topic of a poem or essay in its opening lines
穴熊;貛(oK)[あなぐま;アナグマ, anaguma ; anaguma] (n) (1) (uk) badger; (2) (uk) Eurasian badger (Meles meles); (3) (abbr) (See 穴熊囲い,将棋) defensive opening for shogi
穴熊囲い[あなぐまがこい, anagumagakoi] (n) defensive opening for shogi ("badger" or "anaguma" castle)
突破口[とっぱこう, toppakou] (n) breakthrough (research, etc.); breach; opening
給油口[きゅうゆこう, kyuuyukou] (n) fuel filler opening; tank pipe opening
耳珠[じじゅ, jiju] (n) tragus (small cartilaginous flap in front of the external opening of the ear); tragi; antilobium
脇明け;腋明け[わきあけ, wakiake] (n) (1) (See 闕腋の袍) robe worn by military officials with a round collar, unstitched open sides, and no wrapped fabric along the bottom; (2) (See 八つ口) small opening in the side of traditional Japanese clothing (where the sleeve meets the bodice, below the armpit); clothing with such an opening (usu. worn by women or children)
観音開き[かんのんびらき, kannonbiraki] (n) (1) double doors opening from the centre; (adj-no) (2) double-opening from the centre (e.g. doors, casement windows, etc.); (n) (3) method of filleting fish, chicken, etc. with a central cut and peeling back the flesh
詰め袖;詰袖(io)[つめそで, tsumesode] (n) (See 八つ口) kimono with completely attached sleeves (i.e. lacking an opening on the side under the armpit)
身八つ[みやつ, miyatsu] (n) (abbr) (See 身八つ口) small opening in the side of some traditional Japanese clothing (located where the sleeve meets the bodice, below the armpit)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オープン化[オープンか, o-pun ka] opening
初期画面[しょきがめん, shokigamen] opening screen
左中括弧[ひだりちゅうかっこ, hidarichuukakko] opening brace
左大括弧[ひだりだいかっこ, hidaridaikakko] opening bracket
左小括弧[ひだりしょうかっこ, hidarishoukakko] opening parenthesis
読取り書込みスロット[よみとりかきこみスロット, yomitorikakikomi surotto] read-write slot, read-write opening
読取り書込み開口部[よみとりかきこみかいこうぶ, yomitorikakikomikaikoubu] read-write slot, read-write opening
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag

-opening- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้องหู[n.] (bǿnghū) EN: opening of the ear FR: conduit auditif [m]
ชะงาบ[X] (cha-ngāp) EN: opening and closing the mouth FR:
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity ; gap FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; baie [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ได้ช่อง[v. exp.] (dāi chǿng) EN: get a chance ; have an opportunity ; get an opportunity ; get an opening FR:
การเปิด[n.] (kān poēt) EN: opening FR: ouverture [f]
การเปิดบัญชี[n. exp.] (kān poēt ba) EN: opening of an account FR: ouverture d'un compte [f]
การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต[n. exp.] (kān poēt le) EN: opening of a letter of credit ; opening of an L/C FR:
การเปิดร้านใหม่[n. exp.] (kān poēt rā) EN: opening of a shop FR: ouverture d'un nouveau magasin [f]
การประชุมช่วงเปิด[n. exp.] (kān prachum) EN: opening sitting FR:
คำกล่าวเปิดการประชุม[n. exp.] (khamklāo po) EN: opening remarks FR:
คำแถลงเปิดคดี[n. exp.] (khamthalaēn) EN: opening argument before a court of law FR:
กล่าวเปิดงาน[v. exp.] (klāo poēt n) EN: make the opening speech ; deliver an opening speech FR:
หลืบ[n.] (leūp) EN: narrow opening ; passageway FR:
ออกโรง[v.] (økrōng) EN: give the opening performance ; begin a show ; make a debut FR: débuter un spectacle
ปาก[n.] (pāk) EN: entrance ; orifice ; opening FR: entrée [f] ; orifice [m]
พิธีเปิด[n. exp.] (phithī poēt) EN: opening ceremony ; inauguration FR: inauguration [f] ; cérémonie d'ouverture [f]
โพรง[n.] (phrōng) EN: hole ; cavity ; hollow ; opening FR: trou [m] ; cavité [f] ; creux [n]
ปล่อง[n.] (plǿng) EN: vent ; hole ; opening FR: trou [m]
เปิดคดี[v.] (poētkhadī) EN: open a case ; open a trial ; make an opening statement FR:
โรคกลัวการลืมตาข้างเดียว[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: optophobia ; fear of opening one's eyes FR:
ซุ้ม[n.] (sum) EN: arbour ; arbor (Am.) ; archway ; arch ; arc ; opening ; niche FR:
ทำทาง[v. exp.] (tham thāng) EN: pave the way (for) ; make an opening FR: ouvrir la voie
ทวาร[n.] (thawān) EN: gate ; entry ; entrance ; orifice ; opening FR: porte [f] ; ouverture [f]
เวลาเปิด[n. exp.] (wēlā poēt) EN: opening hours ; business hours ; opening time ; banking hours ; office hours ; working hours FR: heures d'ouverture [fpl] ; heures de bureau [fpl]
เวลาเปิดบริการ[xp] (wēlā poēt b) EN: opening hours ; opening time FR: heures d'ouverture [fpl]

-opening- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abströmöffnung {f}air discharge opening
Schauöffnung {f}display opening
Dränageöffnung {f}drainage opening
Fuchsloch {n} (Abgasaustrittsöffnung im Brennofen)flue opening
Marktlücke {f}gap in the market; opening
Revisionsöffnung {f}inspection opening
Abendverkauf {m}late opening
Absatzmarkt {m} | ausländische Absatzmärkte | Erschließung neuer Absatzmärktemarket | foreign markets | opening up new markets
Rohbaulichte {f}rough opening
Schlüsselweite {f}spanner gap; spanner opening; wrench opening
Lüftungsöffnung {f}ventilation opening
Bauöffnungsmaß {n}wall opening dimensions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -opening-
Back to top