ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-odor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น odor, *odor*,

-odor- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chuck's body odor could've given a high to half of Manhattan.ครึ่งนึงของแมนฮัตตัน. โอ้ว. เอส ฉันมีอะไรจะบอกเธอ
Or is someone else's odor staining your fingertips.หรือเป็นกลิ่นของคนอื่น ที่ติดอยู่ปลายนิ้วมือของลูก
I seem to detect the faint odor of the forbidden meat.ฉันเหมือนจะได้กลิ่นเน่าๆ ของเนื้อที่ห้ามเอาเข้ามา
His pungent odor masked the smell of your blood.กลิ่นเหม็นของเขาเป็นหน้ากากปกปิด กลิ่นเลือดของเธอ
You two load him up with Prednisone, give him an odor I.D. test.ส่วนคุณสองคน ก็ให้สเตียรอยด์เขา (prednisone) และก็ทดสอบเรื่องการรับกลิ่น
The Prednisone has had time to work, so we need to give you the odor I.D. test now.สเตียรอยด์ที่ให้ไปน่าจะออกฤทธิ์แล้ว งั้นผมขอตรวจการรับกลิ่นคุณเลยนะ
You didn't happen to notice a faint odor of Australian tea tree oil on your suspect, did you?คุณคงไม่ได้สังเกตว่ามีกลิ่นอ่ิอน ๆ ของทีทรีจากออสเตรเลียที่เหยื่อ
Not only do they have really dense bones, they have thick skin, and body odor that could stop a train.ไม่เพียงแต่มันจะมี \มวลกระดูกที่หนาแน่น พวกมันมีผิวหนังหนา แล้วก็มีกลิ่นตัว ที่หยุดรถไฟได้เลยล่ะ
As a sign of sanctity, sometimes God permits the dead body to admit an odor of sweet perfume.ในฐานะเป็นสัญลักษณ์ความศักดิ์สิทธิ์ บางครั้งพระเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ร่างผู้วายชนม์ ส่งกลิ่นหอมออกมา
Every odor we can sense, whether it comes from burnt toast, gasoline, or a field of lilacs, is a cloud of molecules.น้ำมันเบนซินหรือ สาขาของไลแลค, เป็นเมฆโมเลกุล
The odor indicates a combination of naphthenic and palmitic acids.ของกรดเนปเทนิก และพาลมิติก

-odor- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shān, ㄕㄢ, 羶] rank odor (of sheep or goats)
[shān, ㄕㄢ, 膻] rank odor (of sheep or goats)

-odor- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノネナール[, nonena-ru] (n) (See 加齢臭) nonenal (fatty acid responsible for a distinctive body odor in older people)
加齢臭[かれいしゅう, kareishuu] (n) (See ノネナール) distinctive body odor (odour) of the middle-aged and elderly (caused by the chemical nonenal)
腋臭[わきが, wakiga] (n) body odor (odour); abnormal underarm odor (odour)
遺香[いこう, ikou] (n) lingering odor of giver (clothes, etc.) (odour)

-odor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คันธ์[n.] (khan) EN: smell ; odour ; odor (Am.) FR: odeur [f]
ขี้เต่า[n.] (khītao) EN: underarm odour ; underarm odor (Am.) FR:
คละคลุ้ง[v.] (khlakhlung) EN: smell ; stink ; have an unpleasant odor FR: sentir mauvais
คนธ์[n.] (khon) EN: smell ; odour ; odor (Am.) FR: odeur [f]
กลิ่น[n.] (klin) EN: smell ; scent ; odour ; odor (Am.) ; savour ; savor (Am.) ; aroma FR: odeur [f] ; senteur [f] ; fumet [m]
กลิ่นไอ[n.] (klin-ai) EN: miasma ; odour ; odor (Am.) FR:
กลิ่นเหงื่อ[n. exp.] (klin ngeūa) EN: body odour ; body odor (Am.) ; stink of sweat FR:
กลิ่นเต่า[n. exp.] (klin tao) EN: body odour ; body odor (Am.) ; underarm odour FR: odeur corporelle [f]
กลิ่นตัว[n. exp.] (klin tūa) EN: body odour ; body odor (Am.) ; stink of sweat FR: odeur corporelle [f] ; odeur de transpiration [f]
กระไอ[n.] (kra-ai) EN: unpleasant odour from decaying food ; offensive odor FR:
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong FR: sentir mauvais ; puer ; empester ; chlinguer (fam. - vulg.) ; schlinguer (fam. - vulg.)
เหม็นตุ่ย[n. exp.] (men tui) EN: unpleasant odour ; unpleasant odor (Am.) FR: odeur déplaisante [f]
เหม็นตุ่ย ๆ = เหม็นตุ่ยๆ[n. exp.] (men tui-tui) EN: unpleasant odour ; unpleasant odor (Am.) FR: odeur déplaisante [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -odor-
Back to top