ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-obliged-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น obliged, *obliged*,

-obliged- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tonight, you may well feel obliged to my employer for the use of an alias.คืนนี้คุณอาจจะขอบคุณเจ้านายของผม สำหรับการใช้นามแฝงก็ได้
I am obliged to accompany you until I have saved your life as you have spared me mine.ดีใจที่ได้ร่วมงานกับนาย และจะช่วยปกป้องชีวิตของนาย แต่ว่านายให้อภัยฉันแล้วนะ
This,I have been obliged to present this in your absenceขณะนี้ฉันไม่มีอะไรมาบังคับฉันได้\ฉันไม่มีตัวตน
If she does, we'd be obliged to lock her up for the rest of her life.ถ้าเหลวไหลไปมากกว่านี้ เราคงต้องขังหล่อนไว้ตลอดชีวิต
Monsieur le Comte was obliged to pay his respects to Madame le Guillotine.เมอร์สิเออร์ เลอ คอมท์ ได้ไปพบกับมาดาม เลอ กีโยติน แล้ว
I am merely obliged to obey them.แต่ฉันตั้งกฏขึ้นมาใหม่ล่ะ ฉันไม่ค่อยทำตามกฏของฉันนักหรอก
Miss Austen, I cannot believe I am obliged to have this conversation.มิสออสติน ฉันก็ไม่ได้อยากจะพูดแบบนี้หรอกนะ
"but we are obliged to break our journey in London.""แต่พวกเราต้องแวะพัก ที่ลอนดอนระหว่างทางก่อน"
I really feel obliged to tell you that I rather enjoy my privacy.ฉันรู้สึกถูกบังคับให้บอกคุณ ว่าฉันนั้นค่อนค้างจะมีความสุขกับการอยู่คนเดียว
Well, Alan, she's not obliged to.คุณเป็นพ่อเธอเหรอไง อลัน
Yeah. Look, sure, I'm obliged to tell you to try to salvage things, and you should.ใช่ ฟังนะ ผมอยากบอกว่า ให้คุณประคองชีวิตแต่งงานไว้
I am, uh, legally obliged to tell you that I suffer from...ฉันจะออกไปข้างนอกสัก2-3 ชั่วโมง

-obliged- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections
只得[zhǐ dé, ㄓˇ ㄉㄜˊ, 只得] have no alternative but to; be obliged to
无须[wú xū, ˊ ㄒㄩ, 无须 / 無須] need not; not obliged to; not necessarily

-obliged- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do
やらざるを得ない[やらざるをえない, yarazaruwoenai] (exp) (See せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do

-obliged- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำ[v.] (jam) EN: have to ; be constrained ; be obliged ; be compelled (to) FR: être contraint ; être obligé ; devoir
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; être forcé ; faire quelque chose contre sa volonté/contre son gré ; faire quelque chose malgré soi
แค่น[v.] (khaen) EN: be constrained to ; feel obliged to ; force oneself ; urge FR: se forcer (à) ; s'obliger
แค่นทำ[v. exp.] (khaen tham) EN: feel obliged to ; do unwillingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -obliged-
Back to top