ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-navigation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น navigation, *navigation*,

-navigation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have lock on Event Horizon's navigation beacon.จับสัญญาณจาก อีเวนฮอร์ไรซั่นได้แล้ว อยู่ในชั้น ไอโอโนสเฟีย
Then I've decided! I'm going to travel the world's seas with my navigation skills!มันไม่มีอะไรโรแมนติกตอนที่แกถูกจับหรอก ไอบ้า
Please express it, your world the theme is little red riding hood the target is car navigation we'll do all we can to support your work we will all promise you please think positively about it thank you thank youได้โปรดช่วยแสดงมันออกมา ในโลกของคุณ ธีมคือ หนูน้อยหมวกแดง เป้าหมายคือ car navigation ,เราจะสนับสนุนผลงานของคุณเต็มที่
He accidentally activated his navigation system.เขาบังเอิญไปเปิด ระบบนำร่อง
For a car with such little mileage on it, someone sure has been using the navigation system a lot.รถที่วิ่งน้อยแบบนี้ แต่ใช้ระบบนำทางมากเลย
Someone sure has been using the navigation system a lot.ใครบางคนใช้ระบบนำทางมากเลย
It's no use. The navigation computer is completely fried.ไม่มีประโยชน์ ระบบนำร่องรวนไปหมดแล้ว
Did you check the ship's navigation records?เจ้าตรวจสอบบันทึกการเดินทางของยานรึยัง?
Looks like Bane erased his navigation records, but not his fuel computer.ดูเหมือนว่าเบนจะลบบันทึกการเดินทาง แต่ไม่ใช่ระบบเชื้อเพลิง
I expect to be placed in the navigation chaw myself.ข้าเองก็หวังว่าจะได้เป็น พลสำรวจเส้นทางนะ
Continue with the repairs, beginning with navigation and propulsion.ดำเนินการซ่อมต่อไป เริ่มด้วยการระบบนำทาง และ การขับเคลื่อน
Engineering check. Navigation check.ระบบเครื่องยนต์พร้อม ระบบนำร่องพร้อม

-navigation- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
警标[jǐng biāo, ㄐㄧㄥˇ ㄅㄧㄠ, 警标 / 警標] buoy; navigation marker
声纳[shēng nà, ㄕㄥ ㄋㄚˋ, 声纳 / 聲納] sonar (sound navigation and ranging)

-navigation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オメガ航法[オメガこうほう, omega kouhou] (n) omega navigation
ショーラン[, sho-ran] (n) shoran; short-range navigation aid
按針[あんじん, anjin] (n) (1) (arch) navigation by magnetic compass; (2) pilot
舟行[しゅうこう, shuukou] (n,vs) boating; sailing; navigation
航海術[こうかいじゅつ, koukaijutsu] (n) seamanship; (the art of) navigation
計器飛行[けいきひこう, keikihikou] (n) instrumental flight navigation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ナビゲート[なびげーと, nabige-to] navigation (vs)

-navigation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.)[org.] (Børisat Tha) EN: Thai Maritime Navigation Co.,Ltd. (TMN) FR:
เจ้าพนักงานเดินเรือ[n. exp.] (jaophanakng) EN: navigation officer FR:
การเดินเรือ[n. exp.] (kān doēn re) EN: navigation ; shipping FR:
การเล่นเน็ต[n. exp.] (kān len net) EN: FR: navigation sur internet [f]
แป้นควบคุม[n. exp.] (paen khūapk) EN: FR: touche de navigation [f]

-navigation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugzeugnavigation {f}aircraft navigation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -navigation-
Back to top