ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-merriment-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น merriment, *merriment*,

-merriment- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bring merriment to your experiment.นำพาไปสู่การทดลอง ที่แสนสนุกสนาน
Get ready for a wonderful life of merriment and joy.พร้อมสำหรับชีวิต แห่งความสนุกสนาน หรรษา

-merriment- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
巣替え;巣換え[すがえ, sugae] (n) (1) changing nests; (2) (obsc) changing one's place of merriment
歓楽[かんらく, kanraku] (n) pleasure; merriment

-merriment- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเบิกบานใจ[n.] (khwām boēkb) EN: merriment FR:
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnr) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m] ; allégresse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -merriment-
Back to top