ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-meek-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น meek, *meek*,

-meek- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"thou bleeding piece of earth, that I am meek and gentle with these butchers."ที่ข้าได้ทำให้แผ่นดิน เปื้อนด้วยเลือด ด้วยการโปรดคนฆ่าสัตว์คนนี้"
Blessed are the meek for they will inherit the earth.สวดแด่ผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อเขาได้สืบสานโลกนี้
The slot of the meek and insubstantial!คู่แรกก็คือคู่กระจอกสุดงั้นสิ
They say the meek will inherit.พวกเขากล่าวว่าอ่อนโยนจะได้รับมรดก
The meek shall not inherit the earth!คนอ่อนแอไม่สมควรได้สืบทอดโลกนี้!
We have a pretty good idea. Who said the meek don't inherit the earth?เราพอจะคิดออกว่าเธออยู่ไหน ใครนะที่พูดว่า คนอ่อนแอไม่สมควรได้สืบทอดโลกนี้
I can't believe you feel for that meek Asian stereotype.ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าแกจะพูดเเบบนั้น.
Gentle Jesus, meek and mild, look upon a little child.พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเมตตา ได้โปรดปกปักษ์คุ้มครองด้วย

-meek- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
借りてきた猫[かりてきたねこ, karitekitaneko] (exp) being quiet and meek (in contrast to normal behaviour) (c.f. meek as a lamb); lit
内弁慶[うちべんけい, uchibenkei] (n) braggart; someone haughty and boastful at home but meek and reserved outside; a man who is a lion at home and a mouse abroad
大人しやか[おとなしやか, otonashiyaka] (adj-na) gentle; quiet; demure; sober; mild-mannered; meek
順良;循良[じゅんりょう, junryou] (adj-na,n) good and obedient; gentle; meek

-meek- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; softhearted ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
คนท่าทางเชื่อง ๆ = คนท่าทางเชื่องๆ[n. exp.] (khon thāthā) EN: milquetoast ; unassertive person ; meek person FR:
เสียงอ่อย[X] (sīeng ǿi) EN: in a meek voice FR:
ถ่อมตัว[adj.] (thǿmtūa) EN: humble ; meek ; modest FR: humble ; modeste

-meek- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hold {adj}lovely; meek

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -meek-
Back to top