ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-median-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น median, *median*,

-median- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Walter just got picked up, walking the median of I-95.พึ่งรับตัววอลเตอร์มา ขณะกำลังเดินอยู่กลาง ไอ-95
Right now the median age of this paper's readership is over 50, and its online presence all but nonexistent.ตอนนี้ ผู้อ่านเป็นวัยกลางคน มากกว่า 50 คน,และต่างก็ออนไลน์ มีก็เหมือนไม่มี
It's practically gift-wrapped for a median nerve graft.มันเป็นเหมือนห่อของขวัญ สำหรับอวัยวะปลูกถ่ายเส้นประสาทกลางเลย
Your median artery's been severed.เส้นเอ็นข้อมือคุณคงจะขาดซะเเล้วหล่ะ

-median- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腕隧道症候群[wàn suì dào zhèng hòu qún, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 腕隧道症候群] carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist

-median- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メディアン;メジアン[, medeian ; mejian] (n) (See 中央値) median
中位数[ちゅういすう, chuuisuu] (n) median
中央値[ちゅうおうち, chuuouchi] (n) median
中央構造線[ちゅうおうこうぞうせん, chuuoukouzousen] (n) Median Tectonic Line
中点;中テン[ちゅうてん(中点);なかてん(中点);ちゅうテン(中テン);なかテン(中テン), chuuten ( chuuten ); nakaten ( chuuten ); chuu ten ( naka ten ); naka ten ( naka te] (n) (1) (ちゅうてん only) middle point; median point; (2) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
中間値[ちゅうかんち, chuukanchi] (n) (1) (col) (See 中間値の定理) intermediate value; (2) (See 中央値) median
内帯[ないたい, naitai] (n) (1) (See 外帯・1) area on the concave side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本内帯) area of southwestern Japan north of the Median Tectonic Line
外帯[がいたい, gaitai] (n) (1) (See 内帯・1) area on the convex side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本外帯) area of southwestern Japan south of the Median Tectonic Line
正中線[せいちゅうせん, seichuusen] (n) median line
西南日本内帯[せいなんにほんないたい, seinannihonnaitai] (n) (See 西南日本) area of southwestern Japan north of the Median Tectonic Line
西南日本外帯[せいなんにほんがいたい, seinannihongaitai] (n) (See 西南日本) area of southwestern Japan south of the Median Tectonic Line
黄帯頬長雀蜂[きおびほおながすずめばち;キオビホオナガスズメバチ, kiobihoonagasuzumebachi ; kiobihoonagasuzumebachi] (n) (uk) median wasp (Dolichovespula media)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
中央値[ちゅうおうち, chuuouchi] median, median value

-median- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่ามัธยฐาน[n. exp.] (khā matthay) EN: median FR:
มัธยฐาน[n.] (matthayathā) EN: median FR: médiane [f]
นกยางโทนน้อย[n. exp.] (nok yāngthø) EN: Intermediate Egret ; Plumed Egret ; Median Egret ; Yellow-billed Egret FR: Héron intermédiaire [m] ; Aigrette intermédiaire [f] ; Aigrette à bec jaune [f]
แสก[n.] (saēk) EN: median line ; parting of the hair FR: ligne médiane [f]
เส้นมัธยฐาน[n. exp.] (sen matthay) EN: median FR: médiane [f]

-median- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Medianwert {m}; Median

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -median-
Back to top