ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mass-production-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mass-production, *mass-production*,

-mass-production- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自動化量産[じどうかりょうさん, jidoukaryousan] (n) automated mass-production

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mass-production-
Back to top