ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-marvellous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น marvellous, *marvellous*,

-marvellous- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's been marvellous advances in surgery, thanks to war.มีความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ ในการผ่าตัดขอบคุณสงคราม
"Oh, what a marvellous arse"โอ้, สิ่งซึ่ง arse น่าประหลาดใจ
We want a marvellous weddingเราต้องการการสมรสน่าประหลาดใจ
She's a marvellous woman,-ดีจัง! หล่อนวิเศษมาก,
Now wouldn't it be marvellous if we have one of those prices for everything?ทีนี้ มันไม่วิเศษหรอกหรือ ถ้าเราทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีราคาที่ซื้อขายได้?
That's a marvellous image, Walter.นั่นเป็นภาพที่น่าประหลาด วอลเตอร์
The audience will love this marvellous performance.วงอนิมามีความครบถ้วน ผู้ชมจะรักการแสดงที่ล้ำเลิศของพวกเขา
Simple, clean lines, good lawns, marvellous for children.ง่ายเส้นสะอาดสนามหญ้าที่ดียิ่งสำหรับเด็ก
It's like the European houseleek, only these have the most marvellous little yellow blossoms.มันก็เหมือนกับการ Houseleek ยุโรป เพียงเหล่านี้มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดดอกสีเหลืองเล็ก ๆ น้อย ๆ
It's a marvellous facility and the treatments seem to be doing wonders for him.มันเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ และการรักษาที่ดูเหมือนจะทำสิ่งมหัศจรรย์สำหรับเขา
I'll unlock the secrets of it's marvellous brain.ผมจะถอดความลีลับ จากสมองทีอัศจรรยของมัน
And you're doing a marvellous job with that.และเจ้าก็ทำหน้าที่ได้ยอดมาก

-marvellous- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
驚異的[きょういてき, kyouiteki] (adj-na) wonderful; astounding; marvellous

-marvellous- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยอดเยี่ยม[adj.] (yøtyiēm) EN: best ; top ; superb ; perfect ; excellent ; marvellous ; outstanding ; brilliant ; superior ; remarkable ; awesome ; wonderful ; out of this world FR: meilleur ; parfait ; excellent ; magnifique ; merveilleux ; top (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -marvellous-
Back to top