ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-margarine-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น margarine, *margarine*,

-margarine- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rotten margarine full of dung flies.แล้วก็เลือดต้ม มาใส่บนหลังของหมู
You have so much margarine in your hair. Okay, first of all, my kids are doing Madonna.เด็กผมจะใช้ เพลงมาดอนน่า

-margarine- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาร์การีน = มาการีน[n.] (mākārīn) EN: margarine = margarin FR: margarine [f]
เนยเทียม[n. exp.] (noēi thīem) EN: margarine FR: margarine [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -margarine-
Back to top