ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-loosen-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น loosen, *loosen*,

-loosen- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You need to loosen upคุณจำเป็นต้องผ่อนคลายลงบ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sonny, things are starting to loosen up.ซันนี่, สิ่งที่กำลังเริ่มที่จะคลายขึ้น
You, on the other hand, you need to loosen up.-เธอต่างหากที่ต้องผ่อนคลายบ้าง.
It helps lovely tourists, such as yourself loosen up without impairing your ability to stay awake and have guilt-free, vigorous sex with me.มันช่วยให้นักท่องเที่ยวที่น่ารักอย่างเช่นตัวคุณ มีอารมย์โดยไม่สูญเสียความสามารถในการอยู่ทั้งคืน และมีเซ็กซ์ที่ครึกครื้นโดยไร้ความผิดกับผม
Relax. Loosen up.ผ่อนคลายนะคะ ทำตัวตามสบาย
And Matt, you think Elyse is an uptight, geeky prude... who needs to loosen up and get laid.และ แมตต์ คุณคิดว่าแอลลี่นางกากี นังวันทองกับคุณ ใครได้ ใครเสีย
I'm sorry, just trying to loosen things up.ขอโทษครับ แค่อยากทำให้ผ่อนคลาย
Jump around, loosen up.กระโดดไปรอบๆ แล้วระบายมันออกมา
Now really loosen up on this one.Let's relax into it.ตอนนี้ก็แค่ระบายกับใครซักคน แล้วทำใจให้สบายซะ
This is retail.It's not editorial.She needs to let go,have fun, loosen up.มันก็คือธุรกิจแหละน่า ไม่ใช่งานถ่ายแบบจริงๆซะหน่อย เธอควรจะสนุกกับมันแล้วก็ผ่อนคลายอีกหน่อย
Just loosen up. Have some fun.แค่ผ่อนคลาย แล้วสนุก
Let's see if a night on our lovely brig will loosen their lips!นอนคุกสักคืนคงปริปากได้
These bandages are so tight... can you loosen them a bit, please?ผ้าพันแผลมันรัดแน่นมากเลย ช่วยคลายออกให้หน่อยได้ไหม

-loosen- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弛める[たるめる, tarumeru] (v1,vt) to slacken; to loosen

-loosen- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind FR: défaire ; détacher
แก้เมื่อย[v. exp.] (kaē meūay) EN: loosen up muscles ; relax FR:
ขยายเข็มขัด[v. exp.] (khayāi khem) EN: loosen the belt FR: desserrer la ceinture
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit (vulg.) ; go to stool ; loosen the bowels FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
ไคล[v.] (khlai) EN: unscrew ; loosen FR:
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher ; desserrer ; défaire
คลายเข็มขัด[v. exp.] (khlāi khemk) EN: loosen the belt FR: desserrer la ceinture
คลายเกลียว[v. exp.] (khlāi klīo) EN: loosen a screw FR: desserrer une vis ; dévisser
คลายมือ[v. exp.] (khlāi meū) EN: loosen one's grip ; let go FR:
คลายนอต[v. exp.] (khlāi nǿt) EN: loosen a bolt ; unscrew FR: desserrer un écrou
คลายตัว[v. exp.] (khlāi tūa) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax FR: se dénouer
ลดละ[v.] (lotla) EN: loosen FR:
ผ่อน[v.] (phǿn) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce FR: relâcher ; diminuer ; détendre
พรวน[v.] (phrūan) EN: loosen the soil ; harrow FR: remuer la terre
พรวนดิน[v. exp.] (phrūan din) EN: loosen the soil ; scarify the soil FR: ameublir ; remuer la terre ; scarifier
ปล่อยมือ[v.] (plǿimeū) EN: give up ; withdraw ; relinquish one's hands ; loosen the grip FR:
ปล่อยมือ[v.] (plǿimeū) EN: relinquish ; loosen the grip ; release ; let go FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -loosen-
Back to top