ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-liveliness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น liveliness, *liveliness*,

-liveliness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
賑やかさ[にぎやかさ, nigiyakasa] (n) business; liveliness

-liveliness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความคึกคัก[n.] (khwām kheuk) EN: liveliness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -liveliness-
Back to top