ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lighthearted-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lighthearted, *lighthearted*,

-lighthearted- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気軽い[きがるい, kigarui] (adj-i) cheerful; buoyant; lighthearted
談笑[だんしょう, danshou] (n,vs) friendly chat; pleasant chat; lighthearted talk; friendly conversation; (P)

-lighthearted- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed FR: décontracté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lighthearted-
Back to top