ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lighten-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lighten, *lighten*,

-lighten- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
O mighty and everlasting Bomb, who came down among us to make heaven under earth, lighten our darkness.ข้าเเต่หัวรบเเห่งสรวงสวรรคื ซึ่งเสด็จมาหาเรา เพื่อสร้างโลกให้เป็นสวรรค์
You know, Count, you should try and lighten up.รู้มั้ยท่านเคานต์ ท่านควรลองปล่อยวางบ้างนะ
That's good, man. You're startin' to lighten up.ที่ดีคนที่ คุณกำลัง startin 'จะเบาขึ้น
A simple cream could really lighten things up. You could even put in a skylight.สีครีมช่วยให้ห้องสว่างขึ้นมาก คุณเอาแสงธรรมชาติมาช่วยก็ยังได้
Look who's teeling who to lighten up.ดูเด่ะ ใครกันแน่วะ ควรเป็นคนพูดว่าอย่า ซีเรียส .
Does he ever lighten up?เขาเคยทำตัวสบายๆมั้ย
Jesus Christ. Lighten up, you guys.พระเจ้า พูดอะไรกันเนี่ย
Maybe they'd lighten up if i into orgyastic splendor.มันมาจากจิตใต้สำนึกน่ะ บางที... .
"Susie Tomlinson, lighten up."ซูซี่ ทัมลินสัน ทำใจให้สบาย"
Come on Jack, lighten up on me.บอกมาสิแจ็ค ช่วยเราคิดหน่อย
Oh, lighten up, Bill.โอ้ เริ่มกันเลยค่ะ บิลล์
But to lighten the mood and to celebrate my birthday,แต่เพื่อควาามเบิกบาน และฉลองวันเกิดผม

-lighten- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
元気出せよ[げんきだせよ, genkidaseyo] (exp) lighten up!; cheer up!

-lighten- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share ; unburden FR: alléger
แบ่งเบาภาระ[v. exp.] (baengbao ph) EN: lighten the load ; share the work ; share responsability (for) ; relieve someone of a burden FR:
ฟ้าแลบ[v.] (fālaēp) EN: lighten FR:
ฟอก[v.] (føk) EN: wash ; bleach ; lighten ; whiten FR: laver ; savonner
คลาย[v.] (khlāi) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax FR: détendre ; se détendre ; soulager ; alléger
คลายใจ[v. exp.] (khlāi jai) EN: relieve ; alleviate ; lighten FR: être rassuré ; être soulagé
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
ลดหย่อน[v.] (lotyøn) EN: reduce ; lower ; decrease ; abate ; bring down ; lighten ; allow a deduction FR: réduire ; diminuer
ทุเลา[v.] (thulao) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate FR:
ทุเลา[v.] (thulao) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lighten-
Back to top