ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-liberalize-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น liberalize, *liberalize*,

-liberalize- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปล่อยเสรี[v.] (plǿi sērī) EN: liberalize FR: libéraliser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -liberalize-
Back to top